1

Die Verhaal van Job

Vandag gaan ek met julle stil staan by die boek van Job. Ons almal ken sekerlik gedeeltes van die verhaal.

Die verhaal begin in die Hemel met satan wat die Here uitdaag en sê dat Job so Godvresend is omdat die Here vir hom alles gegee het, want Job was ‘n baie ryk man. Satan het gesê dat as God se besittings wegvat, hy God sal vloek. Die Here het toegelaat dat satan Job se besittings wegvat. Eerstens het al sy vee gesteel, daarna is al sy werkers doodgemaak en laastens het ‘n sterk wind die huis waarin sy seuns en dogters was omgewaai sodat hulle omgekom het. Job het op die grond geval toe hy die nuus hoor, maar hy het God nie gevloek nie. In plaas daarvan het hy gesê dat hy naak in die wêreld ingekom het en weer naak daaruit sal gaan. Die Here gee en die Here neem!

Weer het satan hom voor God gestel, maar die keer het hy gesê dat enige iemand al sy besittings sal gee vir sy lewe. Maar as die Here hom siek sal maak, dan sal hy God vloek. Weer het die Here toegelaat dat satan Job aanval, maar hy mag nie sy lewe neem nie. Job het bose swere oor sy hele lyf gekry; van sy kop tot by sy voetsole. Hy het sy sere met ‘n potskerf op ‘n ashoop gekerf terwyl sy vrou vir hom sê dat hy God moet vloek en eerder sterwe as om so aan te gaan. Sy antwoord aan haar was dat sy soos ‘n dwaas praat!

Die verhaal gaan voort waar Job sy geboorte dag vervloek en sy vriende kom om saam met hom te wees. Telkemale redeneer sy vriende met hom oor sy toestand en probeer hulle ‘n oorsaak soek waarom die Here sal toelaat dat Job so versoek word. Job het selfs met God geredeneer en getwis oor sy toestand, maar niks gebeur nie. Deur dit alles, waar mense selfs vir Job gelag het oor sy toestand, het Job geweier om God te vloek!

In hoofstuk 38 antwoord God vir Job uit ‘n storm uit en vra waar hy (Job) was toe die Here die aarde en alles wat daarop is gemaak het? God het Job herinner daaraan dat hy net ‘n mens is en geen mag het oor enige iets nie, tog wil hy wat Job is vir God onderrig? God maak die reëls en ons as mense is onderworpe daaraan, maar self hoef God nie by die reëls te hou nie! Job het bely dat hy verkeerd was, homself in God se hande geplaas en gevra dat God hom moet leer.

Die verhaal van Job eindig waar ons sien dat Job meer geseën was as sy begin. Die Here te teruggegee alles wat satan weggevat het, met rente!

Hoe van toepassing is hierdie nie op ons lewens van vandag nie? Hoe baie van ons kan deur ‘n beproewing soos die gaan soos Job gedoen het? As kinders van die Here loof ons God as dinge goed gaan, maar sodra die slegte ons tref, dan rebelleer  ons teen die Here en wil ons weet waarom hierdie dinge met ons gebeur! Hoe dwaas kan ons nie optree nie!

God maak die reëls, maar Hy hoef nie by die reëls te hou nie, tog doen Hy dit om ons ontwil! Die Here is vir ons oneindig baie lief. Hy toets ons, nie om ons af te breek nie, maar om van ons beter mense te maak. Bid die Here vir wysheid om te kan verstaan. Stel jouself gedurig onder God se hand. Laat toe dat die Here jou lei en jy sal verbaas wees hoe voorspoedig dit met jou kan gaan!

Mag die Here hierdie boodskap seën!
Sonde teen die natuurlike verkeer

Hierdie boodskap gaan sekerlik op tone trap en dis nie my doel nie, maar as die Gees vir my ‘n boodskap gee om te bring, dan moet ek die Wil van God gehoorsaam anders gaan ek bloed op my hande hê.

Julle moet verstaan dat dit nie God se doel is om ons van ons pret te bederf nie, maar God ken die vernietigende impak van sonde. Omdat Hy weet dat die loon van die sonde die ewige dood verwyder van Hom is en omdat Hy jou so lief het, waarsku Hy ons teen hierdie sonde sodat ons uit satan se mag kan ontsnap. Sien hierdie boodskap as ‘n liefdevolle waarskuwing en nie as ‘n veroordeling nie, want dit is nie hoe dit bedoel word nie.

Daar is baie verse in die Woord van God wat ons teen hierdie sonde waarsku, maar ek het net enkeles uitgehaal om aan julle te wys omdat hierdie nie ‘n oordeel boodskap is nie.

“Met ’n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê soos ’n mens met ’n vrou het nie. Dit is ’n gruwel.” (Levitikus 18:22)

“Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dié wat teen die natuur is; en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand: manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulleself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang.”  (Romeine 1:26-27)

“Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie.” (1 Korintiërs 6:10)

Romeine 1:26-27 leer ons spesifiek dat homoseksualiteit en lesbianisme ‘n resultaat is van rebellie en ongehoorsaamheid teen God. Wanneer iemand volhard in sonde en in ongeloof, vertel die Bybel aan ons dat God “hulle oorgee” aan selfs meer bose en verworwe vorme van sonde om hulle te wys op die nutteloosheid en hopeloosheid van ‘n lewe verwyderd van God.

Ek het al baie met mense wat hierdie leefstyl bedryf gesels en die mees algemene verweer is dat God hulle so gemaak het… Dis ‘n leun van satan daardie en dis ontneem van enige waarheid! Ek gee nie voor dat ek op dieselfde pad as God loop nie, maar as God in Levitikus sê dat hierdie gebruik ‘n gruwel is, waarom sal God dan dit skape wat vir Hom ‘n gruwel is? Sien julle waarom ek sê dat hierdie ‘n leuen van satan is?

Die Bybel vertel ons in Romeine 1:24-27 dat mense wat hierdie sonde pleeg dit doen as gevolg van sonde en uiteindelik op grond van hulle eie keuse. Iemand mag dalk gebore word met ‘n groter geneigdheid . homoseksualiteit, net soos mense gebore word met ‘n groter geneigdheid . geweld en ander sondes. Dit verskoon egter niemand om vir die sonde in te gee deur hulle eie sondige begeertes te kies nie. Indien iemand gebore word met ‘n groter geneigdheid tot woede, regverdig dit hulle dan om hulself oor te gee aan hierdie begeertes? Natuurlik nie! Presies dieselfde is waar vir sovêr dit homoseksualiteit en lesbianisme aanbetref.

In 1 Korintiërs 6:10 lees ons dat homoseksuele en lesbiese “oortreders” nie die koninkryk van God sal beërwe nie. Dit beteken dat iemand wat hierdie sonde bedryf nie Hemel toe sal gaan tensy hy of sy terugkeer tot God en vergifnis vra nie. Hierdie geld nie net vir hierdie sonde spesifiek nie, maar ook vir enige ander sonde waarvoor daar nie vergifnis gevra word nie.

Ek weet hierdie is harde woorde en ek weet ook dat hierdie nie ‘n boodskap is wat mens deesdae meer in kerke hoor nie. Ek wens dat dit nie ek hoef te gewees het om dit te bring nie, maar ek kry die gevoel dat iemand wat hierdie boodskap gaan lees, baie baat daarby gaan vind. Ek bid dat God jou sal oortuig van jou sondige weë en dat jy deur hierdie boodskap ‘n verandering gaan maak in jou lewe.

Die goeie nuus is dat die Bybel nie homoseksualiteit en lesbianisme uitwys as ‘n groter sonde as enige ander sonde nie. Alle sondes is aanstootlik in God se oë. Homoseksualiteit en Lesbianisme is maar net een van die baie dinge wat in 1 Korintiërs 6:9-10 gelys word en wat ‘n mens uit God se koninkryk sal hou. Volgens die Bybel, is God se vergifnis net so beskikbaar vir die homoseksueel as wat dit is vir die egbreker, die afgodeaanbidder, die moordenaar en die dief is. God belowe ook die krag van sy oorwinning oor die sonde, insluitende homoseksualiteit, vir al daardie mense wat op Jesus vertrou vir hulle verlossing (1Korinthiërs 6:11; 2 Korintiërs 5:17).

Daar is hoop, liewe leser! God veroordeel jou nie! Hy wil net hê dat jy moet ophou om hierdie sonde te pleeg en dat jy moet ophou om dit goed te praat! Ek veroordeel jou ook nie. Ek mag miskien nie met jou lewensstyl saam stem nie, maar vir my en in God sê oë is jy ‘n siel wat die pad byster geraak het en redding is beskikbaar vir jou! Jy moet net uitreik en dit vat!

Julle weet, baie mense veroordeel mense wat hierdie sonde beoefen. Dit is verkeerd en nie wat God wil hê ons moet doen nie. Ons het geen reg om enige iemand te veroordeel nie want daardie reg kom ons nie toe nie. Ons mag egter sonde uitwys en ons misnoeë daaroor uitspreek en dis wat ek deur hierdie boodskap doen. My hoop is dat jy wat hierdie lees sal besef dat jy op die verkeerde pad is en dat jy iets daaraan sal wil doen

Mag die HERE hierdie boodskap aan jou hart seën!
Jesus gaan kom!

Jesus weet dat baie van julle wonder of Hy nog gaan kom of nie. Oral hoor mens dinge wat die teendeel probeer bewys, maar vandag het Jesus vir julle die bevestiging in Johannes 12!

Johannes 12:12-19 handel oor Jesus se intog in Jerusalem. Ons almal ken die verhaal, daarom gaan ek dit nie hier herhaal nie, behalwe vir ‘n paar kern verse.

Die verhaal begin waar die skare gehoor het dat Jesus op pad is en gereed gemaak het deur Palm takke te neem en Hom tegemoet te gaan. Ek vind hierdie gedeelte baie interessant, want dis presies wat ons nou besig is om te doen; ons gereed te maak vir die Koning wat kom! Die laaste snoei werk word aan ons lewens gedoen om ons klere so skoon te kry was wat nodig is! Prys die Naam van Jesus!

Net soos in daardie tyd verstaan mense nie ons beheptheid met die koms van Jesus vir Sy Bruid nie. Jesus se eie dissipels het dit ook nie verstaan nie, maar agterna het hulle dit verstaan toe hulle gesien het dat alles wat Jesus gedoen het lank voor die tyd geprofeteer was!

Die volgende vers word vir ons gegee as bewys dat dit wat geprofeteer was, waar geword het: “ Moenie vrees nie, dogter van Sion! Kyk, jou Koning kom en Hy sit op die vul van ‘n esel.” (Johannes 12:15). Die naaste vers aan hierdie een is opgeteken in Jesaja 52:11 “Kyk, die HERE laat dit hoor tot by die einde van die aarde: Sê aan die dogter van Sion: Kyk, jou heil kom; kyk, sy loon is by Hom en sy beloning is voor sy aangesig.” Ek vind hierdie laaste vers treffend, veral die gedeelte wat sê dat sy loon by Hom is! Die loon waarna verwys word is die loon wat ons gaan ontvang vir die werk wat ons op aarde vir Jesus gedoen het en dit word ook elders verkondig.

In vers 16 sien ons hoe Jesus se dissipels eers nie verstaan het wat besig was om te gebeur nie, maar dat dit later aan hulle duidelik geword het. Ek vind hierdie gedeelte net so treffend, want na die wegraping gaan baie nie weet wat dit is wat gebeur het nie, maar hulle gaan dit later verstaan.

Soos gewoonlik bêre ek die mees treffendste vers vir laaste en dis is vers 19 wat wys op die kommentaar van die Fariseërs! “En die Fariseërs het vir mekaar gesê: Sien julle dat julle niks vorder nie? Kyk, die hele wêreld loop agter Hom aan.” (Johannes 12:19) Ek wonder hoeveel keer satan se demone daardie woorde gesê het, want maak nie saak wat hulle doen of sê nie, ons bly agter Jesus aanloop! Prys Sy Naam!

Paulus skryf in sy send briewe dat ons mekaar moet bemoedig en vandag wil ek presies dit doen, julle bemoedig om aan te hou! Die hoop op ons verlossing gaan kom, net soos daar voorspel is sal gebeur. Ja, daar is baie spotters. Hulle sal eers agterna verstaan wat dit is wat gebeur het, so laat hulle maar spot. Hulle het vir Noag ook gespot, maar toe die eerste reën druppels begin val, toe het niemand meer gelag nie! So sal dit weer wees…

Ek gaan afsluit met een van die mooiste gedeeltes in die Bybel van versekering en versterking vir hierdie tyd waarin ons is.

“Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het ‘n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee.”  (Lukas 12:32)

Mag Jesus hierdie boodskap aan julle harte seën!
Vryheid deur Jesus

Jesus het vir my ‘n boodskap gegee wat ek vir iemand hier moet bring, maar ek weet nie vir wie dit is nie.

Sedert die vroegste geskiedenis van die kerk, was daar nog altyd leraars wat hulle invloed gebruik het om die kerk te stuur in ‘n reël bediening in waar daar van die lidmate verwag word om ‘n stel reëls na te kom sodat God behaag kan word. Allerhande taktieke word gebruik om hierdie leer te regverdig en so te bewys dat dit is wat die HERE van ons verwag. Dit was ook so in die tyd van Paulus en laasgenoemde het hom verskeie kere sterk teen hierdie leer uitgespreek.

In Galasiërs 5:1 sien ons hoe Paulus hom uitspreek teen hierdie reël bediening waar daar leraars was wat die kerk verplig het om die Wet van Moses te gehoorsaam. Paulus sê dat ons moet vasstaan in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het en nie moet toelaat dat ons weer onder die juk van diensbaarheid geplaas word nie.

Om hierdie woorde te kan verstaan, is dit belangrik dat ons moet weet dat die Wet van Moses aan die Israeliete gegee is om hulle anders te maak as die ander nasies van die aarde. Die Wet is ook aan hulle gegee om hulle in bewaring te hou vir die dag wanneer Christus gebore sou word. Laastens is die Wet aan hulle gegee om hulle in gereedheid en diensbaar te hou sodat hulle nie daarvan sou afdwaal nie. Die Wet is nie vir ons gegee nie, want ons is nie Israeliete nie en self al was ons, het Jesus gekom en ons vry gekoop met Sy Bloed! AMEN!

Vir ons het die Wet geen betekenis nie en soos Paulus tereg in vers twee en drie sê, as ons sou probeer om die wet te onderhou, ons losgemaak sou wees van Jesus Christus en dan sal Sy dood aan die kruis vir ons geen betekenis hê nie. Ons sal dan verplig wees om die HELE wet te onderhou omdat ons losgemaak is van Christus en daarom van die genade verval het waarin ons gestaan het!

Ek wonder baie keer of mense besef die prys wat op Golgota vir ons betaal is… Buiten die vergifnis van sondes is ons ook vrygemaak. Ons val onder die genade van God, want beteken dat baie van die sonde wat ons pleeg ons vergewe sal word. Dit beteken nie dat ons ‘n kaartjie het om te sondig soos ons wil nie, want ons mag die Gees wat in ons is nie ontstel nie, maar buiten dit kan ons doen soos ons goed dink. Dis die vryheid waarvoor Jesus baie duur betaal het om te sorg dat ons dit kry! Om hierdie vryheid te wil verruil om terug te gaan na die ou dinge, maar daarom nie sin nie! In beginsel verruil jy al die vryhede wat jy het vir ‘n stel reëls waarin daar geen redding is nie.

Ek wil tereg sê soos Paulus in vers twaalf dat die wat julle verkeerd leer hulleself tog maar moet vermink. Daar is net een reël vir ons om te volg en dit is dat jy jou naaste moet lief hê soos jouself. Enige ander reëls wat deur wie ook al op jou afgedwing word is nutteloos. Moenie daarna luister nie, want daardie reëls het net een doel voor oë en dit is om die vryheid wat deur Jesus Christus gekoop is van jou weg te neem en jou in kettings geboei te hou.

Eet wat jy wil en vier die feeste wat jy wil, maar hou jou oog op Jesus en wees lief vir jou naaste. Daar het ek alles nou vir julle in een sin opgesom! Ek hoop dat die persoon of persone op wie hierdie boodskap van toepassing is lees dit en neem dit ten harte, want Jesus sal nie vir my hierdie boodskap gegee het as dit nie vir iemand bedoel is nie.

Prys die Heilige Naam van die HERE!
As alles net verkeerd loop

Jy kry mos daardie dae waar alles eenvoudig net verkeerd loop. Maak nie saak wat jy doen nie, niks wil net reg loop nie!

Mens raak dan later so moedeloos dat jy net wil opgee en soos Job op ‘n ashoop gaan sit en soos Jeremia klaagliedere tot die Here sing! Dan wonder ons waarom die Here ons so toets en of ons nie dalk iets verkeerd gedoen het nie!

Die antwoord is nee; jy het nie altyd iets verkeerd gedoen nie. Nêrens in die Bybel belowe die Here vir ons ‘n lewe van gemak as ons besluit dat ons Hom wil volg en ‘n Christen wil wees nie! Die Here belowe wel vir ons ‘n lewe van oorvloed, maar nie in terme van geld soos baie dit graag sal wil h nie.

Die Here sê ook in sy Woord dat hy die wat hy liefhet tugtig! Die doel is nie om ons te verkleineer nie, maar om ons beter en sterker Christene te maak! Kyk maar na ‘n atleet as voorbeeld. Hy kasty sy liggaam op allerhande maniere om homself beter, sterker en vinniger te maak. Net so doen die Here met ons. Hy kasty ons om ons beter, sterker en vinniger te maak.

Baie reageer deur te dink dat as die slegte dinge gebeur, hulle vir die Here ‘n mislukking is. Honderd-en-vyftig-biljoen keer nee! Jy is nie ‘n mislukking nie. Nie eers naastenby nie. Moenie dat satan jou gedagtes manipuleer nie!

Daar is egter ook gevalle waar ons as Christene doelbewus moeilikheid soek en as slegte dinge gebeur, dan wil ons God blameer as dinge verkeerd loop… Onthou dat die Here ‘n groot voorstander is van verantwoordelikheid. Dit is God se Wil dat ons as Christene verantwoordelik moet optree! As jy dus te vinnig met jou motor ry en jy kry ‘n spoed kaartjie as gevolg daarvan, dan is dit nie die Here se skuld nie. Die Here laat toe dat hierdie dinge oor jou pad kom om jou te wys op die nutteloosheid van jou aksies en die moontlike gevolge wat dit vir jou en ander kan inhou.

In die ou dae as ek as kind iets verkeerd gedoen het of moedswillig opgetree het, dan het my pa my sommer net daar en dan ‘n raps oor die agterwêreld gegee. Hy het dit nie gedoen om my te mishandel nie, maar om my aandag daarop te vestig dat ek moet oplet wat ek doen en dat hierdie optrede van my tot niks goed kan uitloop nie. Die Here doen dieselfde met ons as Sy kinders. Ons kry partykeer sulke rapse om ons te wys op die nutteloosheid van ons besluite en om te verseker dat verandering plaasvind!

Onthou: die lewe is soos een groot legkaart. As ek vir u een stukkie van ‘n legkaart gee en vra dat u vir my moet sê hoe die hele prentjie lyk, gaan u vir my antwoord dat dit onmoontlik is. U gaan natuurlik heeltemal reg wees! As ons egter daardie een stukkie vat en insit tussen al die ander stukkies, dan sien ons gewoonlik waarom daardie stukkie nodig was en waar hy in die geheel inpas. Net so is die lewe ook. As iets sleg in die lewe gebeur, dan staar ons onsself so blind teen daardie een stukkie sodat ons glad nie die groter prentjie sien nie. Ons blameer dan vir God! Dit het al baie met my gebeur!

Staan egter terug en laat die Here toe om vir jou te wys waar daardie stukkie inpas en kyk dan! Dis dan wanneer jy sien dat daardie toets ‘n doel gehad het. Van my kragtigste getuienisse van wat Jesus vir my gedoen het sou ek nooit gehad het as ek nie deur die toetse wat ek gegaan het, gegaan het nie! Prys die Here vir die slegte dinge wat met my gebeur het, want vandag kan ek getuig daar een waaragtige lewende God is wat regeer! AMEN!

Wanneer alles net verkeerd loop en u ‘n krisis op hande het, onthou Jesus se woorde aan sy dissipels die aand net voor sy kruisiging in Johannes 14:1: “LAAT julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.” Psalm 62:9 som dit vir my die beste op: “Vertrou op Hom altyd, o volk! Stort julle hart uit voor sy aangesig! God is ’n toevlug vir ons.”

Ek wil afsluit met Paulus se woorde in 1 Korintiërs 13:12: “Want nou sien ons deur ’n spieël in ’n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is.”

Mag die Here hierdie boodskap seën!