Tekens wat Jesus se koms voorafgaan

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek kyk die afgelope week deur my Facebook Wall na al die foto’s en kommentare van mense…

Wat absoluut verbasend is, is al die moedelose mense daar buite. Mense is moeg vir die geweld, die stakings, die misdaad, die hoë pryse, noem dit maar op. Tog sê die Bybel vir ons dat as ons hierdie dinge sien gebeur, dan moet ons opkyk, want ons verlossing is naby!

My doel met hierdie boodskap is nie om julle moedeloos te maak nie, maar om vir julle hoop te gee sodat julle kan sien hoe naby ons verlossing gekom het. Lees dit daarom in daardie lig en nie een van negatiwiteit nie.

Ekonomiese ineenstorting

‘n Groot ekonomiese ineenstortings sal plaasvind, wat wydverspreide armoede, hongersnood en ellende tot gevolg sal hê. Ons sien dit reeds gebeur in verskeie lande… Die klein groepie mense wat die geldmag beheer, sal sorg dat hulle en hul vriende nie verarm nie; daarom sal daar ‘n ekonomiese polarisasie plaasvind waarin die rykes ryker en die armes armer sal word. Tydens hierdie werkskaarste, sal werkers uitgebuit, onder betaal en selfs van hul karige loon ontneem word (Jakobus 5:4 “Kyk, die loon van die arbeiders wat julle lande afgeoes het, wat deur julle agtergehou is, roep uit; en die geroep van die maaiers het gekom tot in die ore van die Here van die leërskare”). Die rykes sal gevoelloos oor die lot van die armes wees, en ongesteurd met hulle weelderige en losbandige lewens voortgaan (Jak. 5:5-6 [5] Julle het op die aarde ’n weelderige en losbandige lewe gelei; julle het jul harte vet gevoer soos op ’n slagdag. [6] Veroordeel, vermoor het julle die regverdige; hy versit hom nie teen julle nie”).

In die onsekere ekonomiese tye sal mense na elke strooihalm gryp om hulle finansiële posisie te verbeter. In die proses sal hulle gewetenlose uitbuiters ten prooi val, wat desperate beleggers van hulle laaste spaargeld sal beroof. Hierdie skurke sal piramide-skemas en ander beleggings moontlikhede met baie hoë opbrengste aan naïewe en oningeligte beleggers bied om hulle van hul geld te beroof. Sodoende sal die armes nóg armer word en sal hulle laaste geld deur die toenemende aantal witboordjie-diewe gesteel word.

Van laasgenoemde soort diewe is die wêreld vol, en by uitnemendheid Afrika. Dit is ‘n bekende feit dat die grootste korrupsie en diefstal op dié kontinent voorkom. ‘n Swart Amerikaanse sosioloog het verskeie Afrika-regerings “kleptokrasieë” genoem, m.a.w. steel regerings. Kleptomanie is steelsug, wat op ‘n patologiese neiging dui om te steel. Elkeen kyk hoeveel hy kan steel terwyl hy toegang tot geld het. Dit maak nie saak watter fondse dit is nie, dit word gesteel – selfs ook geld wat deur oorsese kerke vir die armes en kinders gegee word, sal deur die administreerders van die fondse gesteel word.

Klink hierdie nie bekend nie, liewe lesers? Alles is wat hierbo genoem word is reeds aan die gebeur!

Morele ineenstorting

Omdat die eindtyd mensdom ál hoe meer van God en sy Woord vervreemd raak, sal hy ook toenemend moreel afgestomp en verdorwe raak. Bybelse moraliteit sal geheel en al verwerp word en sondes soos homoseksualisme, seksuele molestering van kinders, hoerery, dronkenskap, dwelmverslawing, bedrog, leuens, moord en gewelddadigheid sal vir baie mense ‘n lewensstyl word. Hierdie lewenstyl sal uit verskillende oorde verdedig word as reg!

Soos Bybelse morele standaarde verval sal daar klein groepies getroue Christene wes wat nie in bandeloosheid en permissiwiteit sal verval nie. Een van die uitdruklike tekens van die eindtyd is morele polarisasie:

“Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word; en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word. En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees” (Openbaring 22:11-12).

Ons moenie saam met die wêreld verval en versleg nie, maar onberispelik en opreg wees, en skyn soos ligte te midde van ‘n krom en verdraaide geslag (Filippense 2:15).

Godsdienstige ineenstorting

In die tradisioneel Christelike wêreld (die Weste) word God en sy Woord toenemend verwerp – in grondwette, in regerings, in onderwysstelsel en uiteindelik in die hele gemeenskap. Na aanleiding van die bestudering van Bybelse profesieë oor die eindtyd het Clarence Larkin in 1920 al in sy boek, Dispensational Truth, geskryf: “With the exception of a few who will repent and turn to God, the mass of the people will become more hardened and wicked than before.” Selfs baie van die Christene sal in hulle liefde teenoor die Here verkoel wanneer die ongeregtigheid en wetteloosheid toeneem (Mattheus 24:12).

Ons leef nou in die tyd waarin mense oral hard, verdorwe en boos word soos in die dae van Noag en Lot. Selfs in ons eie land word God deur talle teoloë met die heidene se afgode gelykgestel, Jesus Christus se Godheid word ontken, die Bybel word nie as die geïnspireerde Woord van God aanvaar nie, en humanistiese vryhede van geloof en lewenstyl word oral aangemoedig.

Baie mense wat nog kerk toe gaan, raak by kultusse betrokke en ander kerke raak die pad geheel en al byster waar leraars die vermoë kry om onder andere met die dooies te kan praat; ‘n gebruik wat volgens die Bybel streng verbied word!

Talle ander dwalings is besig om by kerke in te sluip waar mense hulle eerste liefde, Jesus Christus, verlaat het (Openbaring 2:4-5 [4] Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. [5] Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie”). Ons word duidelik in die Bybel teen hierdie eindtyd geestelike verval gewaarsku: “MAAR die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang…” (1 Timoteus 4:1).

Stygende politieke en militêre spanning

Ten spyte van al die menslike pogings om eenheid en vrede deur onderhandeling en kompromie te skep, sal al die humanistiese verdedigings poging platval en tot groot oorloë en ellende lei: “Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid – dan oorval ‘n skielike verderf hulle… en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie” (1 Tessalonisense 5:3). Die Here Jesus het oor die tyd vlak voor sy wederkoms gesê: “En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë… Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander” (Mattheus 24:6-7).

Toenemende natuurrampe

Die Here Jesus het ook oor die eindtyd gesê: “…en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke” (Mattheus 24:7). Die natuurlike hulp- bronne van die aarde sal onder die verhoogde druk, oorbenutting en besoedeling deur fabriek gasse en afvalstowwe, waaronder ook kernafval, begin swig. Die see én vars waterbronne, asook die atmosfeer, sal erg besoedel raak, en in ‘n stadium menslike oorlewing op die planeet begin bedreig. Verskeie siekte-epidemies sal hierdeur veroorsaak word.

Hierbenewens sal die Here ook die kragte van die natuur skud om die mens op sy dolle vaart na die verderf te stuit. Verwoestende aardbewings, ‘n toename in vulkaniese uitbarstings, son en maansverduistering, sal voorkom. Al hierdie dinge is as tekens bedoel om die mens op die einde van hierdie bedeling te wys, asook op die uitstorting van goddelike toorn oor die sondaars in die komende dag van die Here (die groot verdrukking):

Jesaja 13:9-12 [9]Kyk, die dag van die Here kom, verskriklik, met grimmigheid en toorngloed, om die aarde ‘n woesteny te maak en sy sondaars daaruit te verdelg. [10] Want die sterre van die hemel en sy Orions sal hulle lig nie laat skyn nie; die son is duister by sy opgang, en die maan laat sy lig nie skyn nie. [11] En Ek sal aan die wêreld sy boosheid besoek, en aan die goddelose hulle ongeregtigheid; en Ek sal die trots van die vermeteles laat ophou en die hoogmoed van tiranne verneder. [12] En Ek sal sterweling skaarser maak as fyn goud, en mense as goud van Ofir” (Jesaja 13:9-12).

Groot benoudheid vat reeds pos

Ons is nog net in die aanloop tot die komende verdrukking tydens die dag van die Here, en benoudheid, vrees en selfs paniek is reeds besig om in verskeie nasies pos te vat.

Kyk maar net wat in die midde ooste, Noord Korea, Rusland en China aan die gang is. Almal weet dat daar ‘n oorlog gaan kom en dat dit onvermydelik is, maar niemand wil die eerste skoot skiet nie.

Al dié dinge laat die wêreld harder soek na ‘n vrede vors wat ‘n dreigende derde wêreldoorlog deur onderhandeling en kompromie kan afweer. Dit sal die Antichris wees en hy sal vir een week (van 7 jaar) ‘n sterk verbond met baie nasies sluit (Daniel 9:27). Dan sal sy teëhouer (die ware kerk as die tempel van die Heilige Gees) reeds weg wees (2 Tessalonisense 2:6-10).

Afsluiting

Liewe leser: As jy hierdie gelees het en jou siel is nog nie gered nie of daar is dinge in jou lewe wat in die pad staan tussen jou en God, maak dit dan asseblief reg. Ek smeek by u: moet asseblief nie meer uitstel nie. Daar is nie meer tyd oor vir onbenullighede nie. Jesus gaan kom of die wêreld gereed is vir Hom of nie. Die beste wat ons kan doen is om te sorg dat ons gereed is. Bely jou sonde elke dag. Bid vir vergifnis en probeer om dit nie weer te doen nie. Ek sal graag almal van julle by die Feesmaal van die Lam wil sien.

Dank aan Johan Malan van die Universiteit van die Noorde.

(Visited 304 times, 1 visits today)
Tagged , , , , .