Wat sê die Bybel omtrent veelrassige huwelike?

wat-se-die-bybel-oorDie Ou-Testamentiese wet het die Israeliete beveel om hulself nie te verbind in ‘n veelrassige huwelik nie, Deuteronomium 7:3-4 [3] Jy mag jou ook nie met hulle verswaer nie—jy mag jou dogter nie gee aan sy seun, en sy dogter nie neem vir jou seun nie; [4] want hy sal jou seun van My afvallig maak, sodat hulle ander gode dien en die toorn van die HERE teen julle ontvlam en Hy jou gou verdelg.”

Die rede hiervoor is dat die Israeliete van God af weggerokkel sou word indien hul sou ondertrou met afgodeaanbidders, paganiste, of heidene. ’n Soortgelyke begrip word in die Nuwe Testament uitgelê, maar op ‘n heeltemal verskillende vlak, 2 Korinthiërs 6:14 “Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?”

Op presies dieselfde wyse as wat die Israeliete (dienaars van die enigste ware God) beveel is om nie met ongelowiges te trou nie, word Christene (dienaars van die enigste ware God), beveel om nie met ongelowiges te trou nie. Om hierdie vraag meer spesifiek te antwoord: nee, die Bybel sê nie dat veelrassige huwelike verkeerd is nie.

Geen persoon behoort volgens sy karakter of sy velkleur beoordeel te word nie. Almal van ons behoort versigtig te wees om nie voortrekkery te betoon ten opsigte van sommige mense nie, terwyl ons dan terselfdertyd bevooroordeeld of rassisties is ten opsigte van sekere andere nie, Jakobus 2:1-10 [1] My broeders, laat julle geloof in onse Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. [2] Want as daar in julle vergadering ‘n man inkom met goue ringe aan die vingers, met ‘n pragtige kleed aan, en daar kom ook ‘n arm man in met vuil klere aan; [3] en as julle opsien na hom wat die pragtige kleed dra, en vir hom sê: Gaan u op hierdie goeie plek sit, en vir die arme sê julle: Gaan jy daar staan of hier onder my voetbank sit— [4] het julle dan nie by julleself onderskeid gemaak en regters met verkeerde oorlegginge geword nie? [5] Luister, my geliefde broeders—het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat Hy beloof het aan die wat Hom liefhet nie? [6] Maar julle het die arm man oneer aangedoen. Is dit nie juis die rykes wat julle oorweldig en julle voor die regbanke sleep nie? [7] Is dit nie hulle wat die edele Naam belaster wat oor julle aangeroep is nie? [8] As julle ewenwel die koninklike wet volbring volgens die Skrif: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself—dan doen julle goed. [9] Maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. [10] Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword.”

‘n Christen man of vrou se standaard ten opsigte van die selektering van ‘n maat, behoort altyd daarop gerig te wees om uit te vind of die persoon waarin hulle geïnteresseerd is, ‘n Christen is of nie (2 Korinthiërs 6:14 “Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?”) en of dit iemand is wat wedergebore is deur geloof in Jesus Christus (Johannes 3:3-5 [3] Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. [4] Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? [5] Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.”) Geloof in Christus en nie velkleur nie, is die Bybelse standaard vir die keuse van ‘n lewensmaat. Veelrassige huwelike is nie ‘n kwessie van reg of verkeerd nie, maar van wysheid, insig en gebed.

Die enigste rede waarom veelrassige huwelike ernstig oorweeg moet word, is omdat sommige van die probleme wat die gemengde paartjie mag ervaar, verband hou met die feit dat die ander sukkel om hulle te aanvaar. Talle veelrassige paartjies ervaar diskriminasie en spot, somtyds selfs uit die geledere van hulle eie families.

Sommige veelrassige paartjies ervaar probleme wanneer hulle kinders verskillende kleurskakerings of nuanses as dié van hulle ouers en/of bloedverwante mag openbaar. Menige veelrassige paartjie behoort al hierdie dinge in oorweging te neem en daarop voorbereid te wees, indien hul sou besluit om te trou. Nietemin, is dit weer eens nodig om te beklemtoon dat die enigste Bybelse beperking wat geplaas word ten opsigte van ‘n Christen vir sover dit die huwelik aangaan, geleë is in die feit of die ander persoon ‘n lid van die liggaam van Christus is of nie.

Mag die Here hierdie boodskap seën!

(Visited 336 times, 1 visits today)