Wat sê die Bybel oor egskeiding en her-trouery?

Wat sê die Bybel oor egskeiding en her-trouery?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media

Heel eerstens is dit belangrik om die Bybelse woorde in Maleági 2:16 in gedagte te hou, ongeag watter standpunt ‘n mens inneem omtrent die hele egskeidings aangeleentheid: “Want Ek haat egskeiding, sê die HERE, die God van Israel, en dat ‘n mens sy kleed met geweldpleging bedek, sê die HERE van die leërskare. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou nie.”

God het dit so beplan dat die huwelik ‘n lewenslange verbintenis sal wees. In Mattheus 19:4-6 antwoord Jesus die mense: [4] En Hy antwoord hulle en sê: Het julle nie gelees dat Hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie, [5] en gesê het: Om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees; [6] sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie.” Die kern vers is “Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie.”

God besef nietemin, dat aangesien ‘n huwelik twee sondige wesens insluit, egskeiding wel mag voorkom. In die Ou Testament het Hy sekere wette neergelê ten einde die regte van geskeides en in die besonder die vrou te beskerm. Deuteronomium 24:1-4: [1] As ‘n man ‘n vrou neem en met haar trou, en as sy dan geen guns in sy oë vind nie, omdat hy iets skandeliks aan haar ontdek het, en hy haar ‘n skeibrief skrywe en in haar hand gee en haar uit sy huis wegstuur, [2] en sy uit sy huis uittrek en weggaan en ‘n ander man s’n word, [3] en dié laaste man haar haat en haar ‘n skeibrief skrywe en in haar hand gee en haar uit sy huis wegstuur, of as dié laaste man sterwe wat haar vir hom as vrou geneem het— [4] dan mag haar eerste man wat haar weggestuur het, haar nie weer neem, dat sy sy vrou word nadat sy onrein geword het nie; want dit is ‘n gruwel voor die aangesig van die HERE, en jy mag op die land wat die HERE jou God jou as erfenis sal gee, geen skuld laai nie.”

Jesus wys daarop in Mattheüs 19:8 dat hierdie wette uitgegee is vanweë die hardheid van mense se harte, nie vanweë God se begeerte nie: “Hy antwoord hulle: Omdat Moses weens die hardheid van jul harte julle toegelaat het om van julle vroue te skei; maar van die begin af was dit nie so nie.”

Die groot twispunt aangaande die feit of die Bybel egskeiding en hertrou goedkeur of nie, hang primêr af van Jesus se woorde in Mattheüs 5:32: “Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe omrede van hoerery, maak dat sy egbreuk pleeg, en elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk”. In Mattheüs 19:9 herhaal Jesus weer hierdie vers weer, wat dui op hoe belangrik dit is dat egskeiding ten alle tye vermy behoort te word: “Maar Ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor hoerery, en ‘n ander een trou, pleeg egbreuk; en die wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk.”.

Die frase “behalwe omrede van hoerery” (huweliksontrouheid) is die enigste voorwaarde in die Skrif wat moontlik God se toestemming vir egskeiding en hertrou kan gee. Enige ander rede sal dus ongeldig wees. Die Griekse woord wat as “huweliksontrou” vertaal kan word is ‘n woord wat op enige vorm van seksuele immoraliteit kan dui. Dit kan dui op ontug, prostitusie, owerspel, ens. Wat Jesus heel waarskynlik aan ons probeer oordra is dat egskeiding toelaatbaar is tensy seksuele onsedelikheid plaasgevind het. Seksuele verhoudings is só ‘n integrale deel van die huweliksband dat “die twee een vlees sal wees” (Genesis 2:24; Mattheüs 19:5; Efesiërs 5:31). ‘n Verbreking van daardie band deur enige seksuele verhouding terwyl die skuldige reeds getroud is sal ‘n toelaatbare rede vir egskeiding wees.

Jesus spreek ook die kwessie van hertrou in hierdie gedeelte aan. Die frase “en ‘n ander een trou” in Mattheüs 19:9 dui aan dat hertrou, wel toelaatbaar is, maar nie met ‘n geskeide wat skuldig is aan huweliksontrouheid nie. Dit is belangrik om op te let dat slegs die onskuldige party toegelaat word om te hertrou. Alhoewel dit nie in die teks weergegee word nie, blyk dit dat die vergunning vir hertrou na ‘n egskeiding dui op God se genade ten opsigte van die een teenoor wie gesondig is en nie teenoor die een wat die daad van seksuele onsedelikheid gepleeg het nie.

In 1 Korinthiërs 7:12-15 spreek Paulus die kwessie van huwelike met ongelowiges aan: [12] Maar vir die ander sê ek—nie die Here nie—as enige broeder ‘n ongelowige vrou het en sy dit goedvind om met hom saam te lewe, moet hy haar nie verstoot nie; [13] en as ‘n vrou ‘n ongelowige man het, en hy dit goedvind om met haar saam te lewe, moet sy hom nie verstoot nie. [14] Want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die ongelowige vrou is geheilig deur die man; want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. [15] Maar as die ongelowige wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die broeder of suster nie gebonde nie. Maar God het ons tot vrede geroep.” In die laasgenoemde vers word daar vir ons duidelik gesê dat ‘n gelowige nie verplig is om met die huwelik aan te gaan indien die ongelowige huweliksmaat wil skei nie.

Wanneer ons somtyds oor die frase “huweliksontrou” debatteer verloor ons totaal uit die oog dat “huweliksontrou” slegs ‘n vergunning vir egskeiding is, nie ‘n vereiste vir egskeiding nie. Selfs wanneer owerspel gepleeg is, kan ‘n paartjie deur God se genade leer om te vergewe en weer begin om aan hulle huwelik te herbou. God het ons tog soveel meer dinge vergewe. Daarom moet ons des te meer Sy voorbeeld volg en selfs die sonde van owerspel vergewe. In Efesiërs 4:32 lees ons “Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.”

Baie van ons neig ook om te gou weer te hertrou na ‘n egskeiding, waar God ons eerder aanmoedig om enkel te bly. Somtyds roep God ‘n persoon om enkel te bly sodat hulle aandag nie verdeeld mag wees nie. Ons lees hierdie in 1 Korinthiërs 7:32-35: [32] En ek wil hê dat julle onbesorg moet wees. Die ongetroude is besorg oor die dinge van die Here, hoe hy die Here sal behaag, [33] maar die getroude is besorg oor die dinge van die wêreld, hoe hy die vrou sal behaag. [34] Daar is ook onderskeid tussen ‘n vrou en ‘n maagd; die ongetroude is besorg oor die dinge van die Here om heilig te wees na die liggaam sowel as na die gees, maar die getroude is besorg oor die dinge van die wêreld, hoe sy die man sal behaag. [35] Ek sê dit tot julle eie voordeel, nie om julle van jul vryheid te beroof nie, maar met die oog op ‘n welvoeglike en onafgebroke toewyding aan die Here.” Om te hertrou na ‘n egskeiding is dus nie die engste opsie nie.

Laastens is dit belangrik om te in ag te neem dat God dikwels die sondige ongehoorsaamheid van Christene gebruik om dinge binne Sy groter plan te vermag. Ons mag dalk nie aanvanklik die plan sien nie, maar ons kan onsself daarop berus dat niks sonder God se Wil gebeur nie!

Mag die Here hierdie boodskap seën.