Is daar mense want nie in die wegraping geneem gaan word nie?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
image_pdfLaai afimage_printDruk

Ek weet dat daar baie van julle is wat oor hierdie vraag wonder; veral oor die feit of daar geredde Kinders van die HERE gaan wees wat gaan agterbly…

Die antwoord is ‘n ongelukkige ja omdat hulle nie gereed gemaak het nie. Kyk maar na die gelykenis van die tien maagde in Mattheus 25 en ook na die verskillende skrifgedeeltes waar Jesus klem lê daarop dat een geneem word en die ander agtergelaat word.

Hierdie mense wat agtergelaat word kan in drie groepe opgedeel word soos ek hier onder gedoen het. Hierdie gaan ‘n langer as normale stuk wees, maar dis belangrik dat die boodskap uit moet gaan soos julle self sal sien.

Die Ongelowiges

Ons hierdie laat stadium van die geveg sit ons met ‘n groot geroep ongelowige Christene! Dis Kinders van die HERE wat Jesus as hulle Saligmaker aanvaar het, maar verkies om sekere dele van die Bybel weg te redeneer of te ignoreer uit ongeloof uit en soos ons weet is ongeloof ‘n sonde!

Vandat ek begin skryf het oor die wegraping en die verdrukking het ek verskeie mense gekry wat met my wou redeneer oor die wegraping. Sommige glo dat daar nie een gaan wees nie, want die woord “wegraping” kom nie in die Bybel voor nie. Sommige glo dat die wegraping eers in die middel van die verdrukking gaan plaasvind en ander weer glo dat ons saam met die sondaars deur die hele verdrukking sal gaan tot aan die einde van die verrukking toe.

Ek weet nie waarom die Bybel vertaal was soos dit vertaal was nie. Die woord wegraping kom wel in die oorspronklike Griekse teks voor, maar dit kom nie voor in die Engelse of die Afrikaanse vertalings nie. Tog word die konsep daarvan aan ons verduidelik! Op soortgelyke wyse kom die woord “Drie-Enige-God” ook nie in die Bybel voor nie, maar word die konsep daarvan aan ons verduidelik.

Dit is die HERE se manier om die wat Hom aanbid eers uit die gevaarsone te verwyder voor die plae gaan val. Ons sien dit in die ou Testament met Noag wat eers in ark moes bou sodat hy en sy gesin gered kon word en dan sien ons dit weer in die geval van Lot waar laasgenoemde deur die Engele gegryp word en uit die stad uitgevat word. (Genesis 19) Die mees interessantste vers van hierdie gebeurtenis is in vers 22 waar Lot gevra het of hy nie eerder na een van die kleiner stede kon vlug as na die berge nie omdat hy te oud was om so ver te kon gaan. Kyk wat antwoord die engele vir hom: “Vlug gou daarheen, want Ek kan niks doen voordat jy daar aankom nie.”

Hierdie is ‘n uitstekende bewys vir die wat nie glo dat die wegraping eerste gaan plaasvind voor die verdrukking nie! Kyk net wat gesê word: God kan niks doen terwyl die wat Hom aanbid nog in die pad van die verwoesting staan nie! Ons sal dus eers verwyder word uit die rampgebied uit voor die oordele gaan begin!

Omdat daar so baie opinies is oor die wegraping, sit ons nou met ‘n baie groot groep ongelowige gelowiges! Ja, ek weet dit klink snaaks! Ons glo in die Bybel en ons glo in God, maar ons kies watter dele om in te glo gebaseer op mense se opinies daarvan!

In Hebreërs 3 waarsku Paulus die Jode op verskeie plekke oor hulle ongeloof en ook oor die gevolge van ongeloof. In Hebreërs 4:1 is Paulus meer spesifiek: “Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie.”

Wat word hier bedoel? As daardie basuin van die wegraping blaas, gaan dit die teken wees dat ons werk op aarde volbring is. Alles wat ons kon doen is gedoen en nou is dit tyd om te gaan rus by Jesus. Die wat nie glo aan die wegraping nie, sal nie gereed wees nie en sal daarom deur hulle ongehoorsaamheid agterbly om nie saam met Jesus te gaan rus nie. Paulus bevestig dit in Hebreërs 3:18-19 deur die volgende te sê: [18]  En aan wie het Hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsames? [19]  En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie.”

Om dus op te som; jy moet glo in die wegraping om dit te kan meemaak en jy moet glo dat die wegraping gaan plaasvind as dit gaan plaasvind anders gaan jy nie gereed wees nie. Selfs al het jy die HERE aanvaar as jou persoonlike Saligmaker, sal jou ongeloof maak dat jy jou erfdeel gaan mis en agter gaan bly!

Die Ongetroudes

As ek verwys na “ongetroudes” dan verwys ek nie na die wat nog nooit in ‘n huwelik met ‘n man of ‘n vrou was nie! Ek verwys na die groep soos in Mattheus 24:48-51 deur Jesus beskryf [48]  Maar as daardie slegte dienskneg in sy hart sê: My heer talm om te kom— [49]  en hy sy medediensknegte begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink, [50]  dan sal die heer van dié dienskneg kom op ‘n dag dat hy dit nie verwag nie en op ‘n uur dat hy dit nie weet nie; [51]  en sal hom pynig en hom ‘n deelgenoot van die geveinsdes maak. Daar sal geween wees en gekners van die tande.”

Julle moet mooi oplet wat Jesus hier sê want dis dinge wat vandag besig is om te gebeur! Mense hoor die boodskap van die wegraping en die daaropvolgende verdrukking en sê dan dat hulle nie aan daardie nonsens glo nie en dat mense wat daarin glo idiote is! Dan begin hulle om die wat in die boodskap glo af te kraak en te maak of hulle van lotjie getik is.

Ek praat nie nou van wêreldlinge nie, maar van geredde Kinders van die HERE wat Jesus as hulle Saligmaker aanvaar het! Hierdie mense glo nie Jesus gaan terugkom nie en daarom het hulle geen verantwoordelikheid teenoor dit wat hulle sê of doen nie.

Iemand wat glo die Jesus gaan terugkom, sal homself elke dag ondersoek om seker te maak dat hy nog steeds binne die wil van die HERE is en dat hy gereed is om te gaan as daardie basuin blaas. In 2 Korintiërs 13:5-6 sê Paulus: “Ondersoek julself of julle in die geloof is; stel julself op die proef. Of is julle nie seker van julself dat Jesus Christus in julle is nie—as julle ten minste nie verwerplik is nie! Maar ek hoop dat julle sal insien dat ons nie verwerplik is nie.” By die wat afgedwaal is, is hierdie wil tot selfondersoek nie teenwoordig nie en stel hulle oor nie daarin belang om hulleself te ondersoek nie.

Kyk wat sê Jesus gaan Hy met hierdie mense maak: Hy gaan kom op ‘n tyd wat hulle dit nie gaan verwag nie en dan gaan hy hulle deel van die geveinsdes maak en hulle sal die straf van die ongelowiges deel! Jesus sê dat daar ‘n geween en ‘n gekners van die tande sal wees en Hy bedoel nie in die hel nie, Hy bedoel hier op aarde! Hierdie mense het die koms van die Bruidegom gemis en hulle weet maar net te goed wat nou gaan gebeur en waarvoor hulle in is! Dis waarom hulle huil en op hulle tande kners!

Kyk wat sê Jesus verder in Lukas 12:47 “En daardie dienskneg wat die wil van sy heer geken het en nie klaargemaak of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word.” As jy as Christen gaan agterbly, gaan jy satan se nommer een teiken word in die verdrukking, want jy dra die boodskap van hoop. Christene gaan in hierdie tyd aktief gesoek word en doodgemaak word! Jesus het al hierdie dinge vooraf geweet en dis waarom Hy so klem lê daarop dat ons moet glo en gereed moet wees as Hy kom!

Die wegraping is in beginsel ‘n beloning vir getrouheid en ons almal weet dat nie almal wat kerk toe gaan altyd getrou is nie! In ons kerke van vandag kry ons mense wat net op sekere dae kerk toe gaan: Begrafnisse, Kersfees en Paastyd. Ons kry mense wat gedurig loop en kla oor alles en ook mense wat nooit vir die armes enige iets gee nie. Daar is nog baie ander voorvalle van waar mense net nie meer getrou is in die werk van die HERE nie. Maar vir die wat getrou is aan al hierdie dinge sal jou beloning wees om waardig geag te word om voor die Seun van die Mens te kan staan.

“Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word.” (Romeine 14:10)

Ek wil nou gou gesels met julle wat gered is en Kinders van die HERE is, maar so baie van partytjies hou en die wêreldse vermaak geniet. Wat gaan jy doen as ‘n dokter na jou toe kom en vir jou sê dat jy nog net 24 uur het om te lewe. Gaan jy wag tot daar net ‘n paar uur oor is en dan die partytjie van die eeu gooi en almal uitnooi met die woorde dat jy binne ure die ewigheid ingaan? Of gaan jy, terwyl jy die tyd het, dinge met jou Skepper regmaak? Wat sal jy verander of anders doen as jy weet jou tyd is om?

Dit wat jy gaan weg mee doen, dit is jou las soos dit beskrywe word in Hebreërs 12:1 en 2 [1]  Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, [2]  die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.”

Werk solank nou daaraan om van al die laste ontslae te raak!

Die Teenstanders

Hierdie groep is die groep wat ander teenstaan en afkerig maak teenoor die Woord van die HERE.

Ons lees van een so ‘n man wat genoem word Elimas die towenaar in Handelinge 13:8-12. Hy het probeer verhoed dat die Goewerneur die Woord van God hoor. Paulus vol van die Heilige Gees het hom bestraf en hy het vir ‘n tyd lank blind geword.

Deur die eeue was daar verskeie mense wat vir ander struikelblokke was om die Woord van God te ontvang. Ek verwys nou na die Fariseërs van Jesus se tyd waar Jesus vir hulle die volgende sê in Mattheus 23:13 “Maar wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle sluit die koninkryk van die hemele toe voor die mense; want julle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie.”

As jy iemand is wat die Woord van God verhinder om te versprei, dan sal die HERE teen jou wees, veral nou in hierdie laaste ure. Kyk maar wat het met Koning Herodes gebeur. Hy het vir Johannes, ‘n man van God laat onthoof en die HERE het hom in Handelinge 12:21-23 getref sodat hy deur wurms opgeëet was en gesterwe het!

Moet dus nie die Woord van die HERE tee gaan of verhinder nie. As jy nie die profetiese dinge verstaan wat in die Bybel opgeteken is nie, leer dit, maar moenie dit tee staan nie. Dis uiters gevaarlik as jy die waarheid weet en doelbewus daarteen gaan.

Om af te sluit; dis geensins onmoontlik vir die wat hulle aan enige van hierdie gebruike skuldig gemaak het om weer met die HERE reg te maak nie.

Ons lees daarvan in Openbaring 7:13-14 [13]  Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê: Hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom? [14]  En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam.”

Johannes het hier mense gesien wie se bruilof klere besmet geraak het en agtergelaat was in die wegraping. Soos ons kan sien het hulle vergifnis by die HERE ontvang en het hulle hulle klere weer skoon gewas in die Bloed van die Lam. Ongelukkig beteken dit nie dat hulle die verdrukking gaan mis nie, maar hulle sal weer hulle plekke kan volstaan as volwaardige Kinders van die HERE na die verdrukking.

Vergifnis is altyd beskikbaar, liewe leser, maar dan moet ons na Jesus gaan en gaan regmaak wat stukkend is. As jy skuldig is aan enige van hierdie dinge, maak dan nou reg. Dis tyd is baie, baie min!

Prys die naam van Jesus!

image_pdfLaai afimage_printDruk