Is Christene onderhewig aan die Ou-Testamentiese Wet?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Hierdie is ‘n vraag wat seker deur baie nuwe sowel as ou Christene gevra word op een of ander stadium van hulle lewens.

Om die saak reg te kan verstaan, is dit belangrik om te besef dat die Ou-Testamentiese wette wat deel vorm van die Tien Gebooie, gegee is aan die volk van Israel sodat hulle kon leer hoe om God te gehoorsaam en te behaag. Vir ons wat deur genade en die Bloed van Jesus Christus gered is, het hierdie wette geen betekenis nie en moet dit ook nie nagekom word nie.

Gaan lees maar die Tien Gebooie en julle sal gou sien dat daar geen manier is hoe ons hierdie bepalings almal op ons eie sal kan nakom nie. Om te probeer is soos om jou eie saligheid te probeer bewerk, wat ons almal weet, onmoontlik is! Kom ons wees eerlik: mans kyk na vrouens en begeer hulle; vrouens kyk na mans en begeer hulle. Wat van daardie nood leuentjie? Wat van die werktyd wat jy by jou baas steel deur ‘n paar minute vroeër huis toe te gaan? Dink jy nog jy kan die Tien Gebooie onderhou presies soos dit geskryf staan? Jy gaan God se genade en sy Seën nodig hê, maak nie saak hoe jy daarna gaan kyk nie en die HERE weet dit.

Dis waarom die Ou-Testamentiese wette nie meer vir ons as Christene geld nie. Dis waarom, toe Jesus aan die kruis gesterf het, hy die Ou-Testamentiese wette beëindig het. Hierdie feit word gestaaf in baie gedeeltes van die Nuwe Testament soos onder uitgewys.

Romeine 10:4 “Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo.”

Galasiërs 3:23-25 “Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof.”

Efesiërs 2:15 “…deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe mens kon skep…”

In plaas van die Ou-Testamentiese wette is ons nou onderhewig aan die wet van Christus. In Mattheus 22:37 – 40 lees ons wat die Wet van Christus behels: [37] En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. [38] Dit is die eerste en groot gebod. [39] En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. [40] Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.”

Saam met die Wet van Christus is ons ook onder die Genade van God wat die vergifnis van sonde betref. As jy die Wet van Christus nakom en uitleef deur jou naaste lief te hê, dan sal jy in elke geval nie jou naaste wil doodmaak, sy vrou begeer of egbreek wil pleeg nie. Jy sal ook nie afgodery wil beoefen nie, omdat jy die HERE jou God met jou hele hart, hele verstand en al jou krag lief het! Dis waarom die bepalings van die Tien Gebooie net so in die Nuwe Testament herhaal word behalwe vir een: jy mag nie op die Sabbat arbei nie.

Daar mag verder geen kompromie tussen ons en die ou verbond wees nie, want ons is verlos deur God se genade en is nou onder die Wet van Genade. As Christene kan ons nie terselfdertyd onder die Ou Wet en die Wet van God staan nie. “Want die sonde sal oor julle nie heers nie; want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade.” (Romeine 6:14)

Daar is ongelukkig mense wat met die ou verbond kompromie maak deur na sekere bepalings daarvan terug te keer, ten spyte van die feit dat die nie-Joodse volke nooit onder die ou verbond was nie. Dit hou baie ernstige implikasies in omdat die vervulling van die wet in Jesus Christus daardeur verloën word.

In Galasiërs 3:1-2 sê Paulus die volgende aan die gemeente wat weer wou terug keer na die Wet: “O, onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie, julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig? Dit alleen wil ek van julle weet: het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof?”

Daarom, Liewe Kind van God, voor jy besluit om die Wet weer deel van jou lewe te maak, vra jouself hierdie vraag: Het jy jou saligheid deur die Wet gekry of deur God? Indien jy jou saligheid deur God verkry het, waarom dan wil jy God verloën deur terug te keer na die Wet?

Paulus skryf in Galasiërs 5:2-4 vir die gemeente wat die besnydenis volgens die Wet wou terugbring: [2]  Kyk, ek, Paulus, sê vir julle dat as julle jul laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie.  [3]  En ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou. [4]  Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus; julle het van die genade verval.”

Liewe leser, om dit nou makliker te maak, as jy die Wet in watter vorm ook al onderhou, dan is Christus vir jou van geen nut nie! Selfs al kom jy net een bepaling van die Wet na, is jy verplig om die hele wet te onderhou en gaan jy geoordeel word volgens al die bepalings daarvan! Jy sal losgemaak wees van Christus omdat jy van die genade verval het.

Kom dus eerder die Wet van Christus na wat lei na verlossing en die Ewige Lewe as enige van die Ou Testamentiese Wette. Prys die Naam van Jesus!

(Visited 590 times, 1 visits today)