Die juk van diensbaarheid

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
image_pdfLaai afimage_printDruk

Waarom is ons as Kinders van die HERE altyd so lief om vir ons reëls en regulasies te skep om volgens te lewe? Is dit dan nie beter om in vryheid saam met Jesus te lewe nie? Waarom word die Wet van Moses dan nog in ons kerke gebruik en na verwys as die manier om God te behaag? Kom ons kyk.

Die Wet van Moses met al sy bepalings is aan die Israeliete van ouds gegee om hulle in bewaring te hou vir die dag as Jesus gebore sou word. Die wet van Moses was nooit bedoel om permanent in gebruik te bly nie. Jesus self sê in Lukas 4:18-19 die volgende: [18]  Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees; [19]  om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig; om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die aangename jaar van die Here aan te kondig.” Let op wat hier geskryf staan, liewe leser! Hierdie hele gedeelte gaan oor genesing en bevryding! Genesing van sondes en bevryding van die juk van die wet, want dit is wat die wet was: ‘n swaar juk wat moeilik tot onmoontlik was om te onderhou.

Die van julle wat slim is sal weet dat hierdie gedeelte ook die mandaat is wat ek van die HERE ontvang het toe ek met Suider Kruis begin het! Ons is vry deur die wonderlike Naam van Jesus sodat ons self kan besluit oor reg en verkeerd! Ons het nie ‘n wet nodig om vir ons te sê wat reg en wat verkeerd is nie. Die Gees van die HERE sal ons daarvan oortuig! Prys Sy Naam! Verder kan ons bid vir wysheid en dat sal aan ons gegee word by oorvloed!

Omdat ons as mense altyd ‘n wet soek, het Jesus verder gegaan en vir ons die Groot Gebod gegee soos dit in Mattheus 22:37 – 40 opgeteken is: [37] Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. [38] Dit is die eerste en groot gebod. [39] En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. [40] Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.”

Jesus eindig hierdie vers deur in vers 40 te sê dat aan hierdie nuwe twee gebooie hang die hele wet en die profete en dis waar! As jy jou naaste lief het, dan sal jy nie steel, roof of moor nie. Jy sal nie die vrou of die man van jou naaste begeer nie en jy sal ook nie enige eiendom wat jou naaste het begeer nie. Die hele tien gebooie is in hierdie gebod opgeneem, behalwe een; en dit is die een wat sê dat jy nie op ‘n Sondag mag werk nie.

So watter verandering is dus gemaak? Jesus het die wet verander van een wat sê jy moet ‘n stel reëls nakom of sterf na een wat sê genade en naasteliefde. Dis waarom ons nie meer vrouens of mans wat owerspelig is stenig nie. Verstaan julle?

Waarom skep mense dan al hierdie reëls en regulasies en waarom hou hulle so daaraan om diensbaar vir die HERE te wees? Omdat die wet orde verseker inplaas van naasteliefde. Dis makliker om vir iemand te sê die Bybel sê so as om vir daardie persoon te sê dat Jesus hom of haar lief het. Mense hou daarvan om mag oor ander mense uit te oefen en die wet was die perfekte middel om daardie mag mee uit te oefen!

Paulus het in sy tyd met presies dieselfde probleem gesit. In die vroeë gemeente was daar bekeerde Jode wat geglo het dat as ‘n man tot bekering kom dan moet daardie man besny word volgens die Wet van Moses. Ons lees hiervan in Handelinge 15. Na ‘n groot woordestryd het Paulus opgestaan en vir die gemeente hierdie bekende vraag gevra soos in vers 10 opgeteken: “Nou dan, waarom versoek julle God deur op die nek van die dissipels ‘n juk te lê wat ons vaders en ook ons nie in staat was om te dra nie?” Julle sien, dis wat die wet doen; dit plaas groot druk op mense om ‘n stel reëls te volg en dit nadat ons vrygemaak is deur die waarheid!

In Galasiërs 5:1-9 spreek Paulus homself ten sterkte uit oor die onderhouding van die wet.

[1]  Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. 

Daar rus op ons wat Kinders van die Allerhoogste God is GEEN verpligting om enige deel van die Wet van Moses te onderhou nie. Moenie jou steur aan mense wat jou anders vertel nie, selfs al is hulle langer in die geloof! Jy is vry deur Jesus Christus en jy hoef nie jou vryheid prys te gee om enige iemand op aarde gelukkig te maak nie!

[2]  Kyk, ek, Paulus, sê vir julle dat as julle jul laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie. [3]  En ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou. [4]  Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus; julle het van die genade verval. 

As jy die wet onderhou, dan doen jy afstand van die genade waardeur jy geroep is en dat het Christus se dood aan die kruis vir jou geen doel meer nie. Selfs al onderhou jy net ‘n gedeelte van die wet, sal jy verplig wees om die hele wet te onderhou en sal jy ook sodanig geoordeel word asof jy die hele wet onderhou het. Jy sal dan losgemaak wees van Christus en die genade wat daar vir jou bewerkstellig is; losgemaak van Christus!

[5]  Want óns verwag deur die Gees uit die geloof die geregtigheid waarop ons hoop. [6]  Want in Christus Jesus het nòg die besnydenis nòg die onbesnedenheid enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk. [7]  Julle het goed geloop: wie het julle verhinder om die waarheid gehoorsaam te wees? [8]  Hierdie oortuiging kom nie van Hom wat julle roep nie.

Die Wet van Moses dra geen krag vir die wat in Christus Jesus glo nie. As jy eers die vryheid ervaar het wat saal met Jesus kom, waarom wil jy dan weer terug gaan om die wet te onderhou? Waar kom hierdie oortuiging vandaan? Beslis nie van die HERE af nie!

 [9]  ‘n Bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. [10]  Ek vertrou van julle in die Here dat julle nie anders sal dink nie; maar die een wat julle in die war bring, sal die oordeel dra, wie dit ook mag wees. 

Een persoon wat verkondig dat die wet onderhou moet word, sal baie mense se lewens aantas, maar wee hierdie persoon wat hulle so in die war bring, want hy sal die oordeel dra, ongeag wie dit ook al mag wees!

Nou kom ons by die rede vir hierdie boodskap.

‘n Kort tydjie gelede het ek ‘n artikel gepos oor verassing en of dit ‘n sonde is. Die uitval oor hierdie artikel het my verstom, want ek het boodskappe van verskeie mense gekry wat my selfs gewys het na preke van bekende leraars wat preek oor die sogenaamde sondigheid van verassing. Volgens die een leraar, is verassing ‘n sonde omdat die HERE in die ou testament vuur gebruik het om diegene wat die wet oortree het mee te verdoem. Dus deur jou liggaam te laat veras, spreek jy so ‘n verdoemenis oor jouself uit… Ja, julle lees reg…

Verder moet ‘n oorledene se liggaam begrawe word sodat dit weer gebruik kan word by die opstanding en die HERE daardie persoon kan laat opstaan… Ja, julle lees weer reg! Met ander woorde, God is nie by magte om vir ons nuwe liggame te skep uit niks uit nie. God is nie almagtig nie en Hy kan ook nie enige iets doen nie; volgens hierdie stelling.

Ek was so oorbluf deur alles ek die artikel verwyder het en eers met die HERE oor die saak gaan konsulteer het. In Jakobus 1:5 staan daar tog immers “as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word” en dit is presies wat ek gedoen het: gebid vir wysheid oor hierdie vraag. Ek het my antwoord gekry, want my Bybel het oopgeslaan by Galasiërs 5 en dit is die rede vir hierdie boodskap.

Ek gaan daarom die boodskap oor die verassing wat sonde is weet terugplaas nadat ek dit hersien het. Verassing is nie ‘n sonde nie en enige iemand wat so sê onderhou die Ou-Testamentiese wet. As jy dit doen, dan is die waarskuwing hard en duidelik! Hou op daarmee en hou op om mense in die war te bring, want jy gaan ‘n groter straf ontvang!

As jy dus wysheid kortkom, bid dit van die HERE, want hy sal dit in oorvloed gee sonder enige verwyt! Prys die Wonderlike Naam van Jesus!

image_pdfLaai afimage_printDruk