Moet ek E-Tol betaal?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Dankie HERE dat u vir ons die wysheid gee om elke dag ons lewenspad te kan bewandel!

Kom ons wees eerlik, liewe lesers, wie van ons het nie al gewonder of ons moet aanhou om E-Tol te betaal nie? Ons hoor altyd in die media van mense wat duisende skuld en dan weier om dit te betaal. Wat sê die Bybel hieroor? Is daar antwoorde vir hierdie en ander knellende vrae in die Bybel?

Eerstens, adresseer die Bybel nie die betaal van E-Tol direk nie, maar wel die betaal van belasting. Aangesien E-Tol ‘n vorm van pad belasting is, gaan ek dit daaronder kategoriseer. Ons almal is bewus van die politiek agter E-Tol, maar dit is nie die doel van hierdie stuk nie.

In Jesus se tyd was daar ook belasting wat aan die Keiser betaal moes word asook tol geld wat betaal moes word om sekere paaie te mag gebruik net soos wat daar nou is. Die Jode was natuurlik glad nie gelukkig daaroor nie en het gedurig daaroor gekla, want waarom moes hulle belasting aan die Romeinse Keiser betaal? Net so vra mense ook vandag waarom hulle E-Tol moet betaal, want daar is dan klaar ‘n pad belasting by die petrol prys ingesluit! Ander weer redeneer dat hulle klaar belasting aan die regering betaal en daarom nie gaan betaal nie!

Kom ons kyk wat sê die HERE vir ons in Mattheus 22:15-22: [15]  Toe gaan die Fariseërs saam raad hou hoe om Hom in sy woord te verstrik. [16]  En hulle stuur hul dissipels saam met die Herodiane na Hom en sê: Meester, ons weet dat U waaragtig is en die weg van God in waarheid leer en U aan niemand steur nie, want U sien nie die persoon van mense aan nie— [17]  sê dan vir ons, wat dink U: Is dit geoorloof om aan die keiser belasting te betaal of nie? [18]  Maar Jesus het hulle boosheid bemerk en gesê: [19]  Geveinsdes, waarom versoek julle My? Wys My die belasting munt. En hulle het vir Hom ‘n penning gebring. [20]  En Hy sê vir hulle: Wie se beeld en opskrif is dit? [21]  Hulle antwoord Hom: Die keiser s’n. Daarop sê Hy vir hulle: Betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat God toekom. [22]  En toe hulle dit hoor, was hulle verwonderd en het Hom verlaat en weggegaan.”

Bogenoemde stukkie laat baie min oop vir redenasie, né! Betaal aan die regering wat die regering toekom en aan God wat God toekom! Maar dis nie die laaste keer wat hierdie vraag in die Bybel aangespreek word nie.

Julle sien, dis vir die HERE uiters belangrik dat ons as Sy Kinders en Sy Ambassadeurs op Aarde ‘n voorbeeld vir ander moet wees. ‘n Ambassadeur van ‘n vreemde land in Suid Afrika sal nie skandelik optree nie, want hy is tog immers die verteenwoordiger van sy land! Hy sal daarom die wette van die land waarin hy hom bevind eerbiedig! Dis vir die HERE uiters belangrik dat Sy Kinders hulle aan die wette van hulle bepaalde land moet onderwerp en hierdie wette moet gehoorsaam.

Paulus adresseer hierdie feit in Romeine 13:1-7 weer: [1] LAAT elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel,[2] sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan; en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. [3] Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy die mag nie vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang; [4] want hy is ’n dienaar van God, jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan; want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is ’n dienaar van God, ’n wreker om die een wat kwaad doen, te straf. [5] Daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete. [6] Want daarom betaal julle ook belastings; want hulle is dienaars van God wat juis hiermee voortdurend besig is. [7] Betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is: belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom.”

As Kinders van die HERE is dit ons direkte verantwoordelikheid om die HERE en Sy wet te gehoorsaam en dit sluit die wette van ‘n land in! As Kind van die HERE is u dus verplig om E-Tol te betaal, want daardeur wys jy dat jy God vrees en die wat Hy oor jou aangestel het eer. As jy weier, dan verste jy jou teen God en die wat deur Hom oor jou aangestel is!

As jy dit doen, dan sê Paulus moet jy vrees, want die geregsdienaars is ook deur God aangestel en hulle dra nie verniet ‘n swaard nie! Jy sal gestraf word vir jou ongehoorsaamheid aan God en die HERE sal hierdie straf goedkeur!

Hierdie les is nie net van toepassing op E-Tol nie maar op al die wette van die land. Ons mag dalk nie altyd met die politiek saamstem nie en ons mag ons leiers selfs verag vir dit wat hulle doen, maar die HERE se vir ons baie duidelik dat as ons onsself teen hulle verset, dan verset ons onsself teen God wat hulle oor ons aangestel het!

Daarom, liewe Kind van die HERE, betaal aan die wat dit toekom. Dis reg en dis die HERE se Wil!

(Visited 45 times, 1 visits today)