Was Jesus en Satan broers?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek weet nie wie van julle die film God and Kings gesien het nie. Dis ‘n film oor die lewe van Moses wat in 2014 vrygestel is.

In die film word beweer dat Jesus en Satan broers is wat teen mekaar baklei. Hierdie stelling is natuurlik glad nie waar nie! Skrywers gebruik iets wat genoem word outeurs vryheid om ‘n storie te skryf. Daarmee kan feite verdraai word om by die storie in te pas of feite word verdraai vir dramatiese effek. Dis dus nie iets besonders nie.

Die probleem is egter dat mense glo wat in ‘n film gewys word meer as wat in ‘n koerant of in ‘n boek geskryf word! Dis om hierdie rede dat ek aan julle wil wys wie satan was en waar hy vandaan gekom het.

Satan se regte naam wat deur God aan hom gegee was, was Lucifer. Lucifer was deur God geskape soos ons in Esegiël 28:15 lees: “Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is.” En hier het ons ons eerste bewys. Jesus was nooit geskape nie. Hy was altyd daar. Hulle kon dus nie broers gewees het nie!

Nou wie was Lucifer nou eintlik? Volgens Esegiël 28:12 was hy een van die mooiste engele in die Koninkryk van God: “… Jy was die seëlring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid.” Lucifer se kleed was volgens Esegiël 28:13  oortrek met edelgesteentes: “…allerhande edelgesteentes was jou bedekking: karneool, topaas en jaspis, chrisoliet, oniks, sardoniks, saffier, karbonkel en smarag; en van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou; op die dag toe jy geskape is, is hulle berei.”

Lucifer se opdrag volgens Esegiël 28:14 was om God se glorie te beskerm: “Jy was ’n gérub met uitgespreide vlerke wat beskut, en Ek het jou gestel op ’n heilige berg; ’n god was jy; jy het gewandel tussen vurige gesteentes.” Volgens  Openbaring 12:4 het ‘n derde van Gode se engele onder bevel van Lucifer gedien: “… en sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi.”

Lucifer was dus ‘n engel wat alles gehad het, maar volgens Jesaja 14:13-14 was bedrog in sy hart gevind en wou hy hom gelykstel aan God: [13] En jý het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde. [14] Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste!”

As gevolg van Lucifer se poging om hom aan God gelyk te stel, is hy volgens Esegiël 28:16 uit die hemel uitgewerp: “Weens die grootheid van jou koophandel het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig; daarom het Ek jou as onheilige van die godeberg afgedrywe, en Ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig, o gérub wat beskut!” Volgens Jesaja 14:12 het God hom tot op die aarde neergewerp: “Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad! Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies!”

Esegiël 28:17 sê vir ons dat Lucifer se hoogmoed oor sy skoonheid gelei het tot sy val en dat dit die oorsaak was dat sy wysheid verdorwe geword het: “Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid; jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp, Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien.”

In die plek van Lucifer het God besluit om mense te skape. Die mens is geskape volgens die ewebeeld van God. Alles wat Lucifer eens op ‘n tyd was, is aan die mens gegee. Dit het hom bitter jaloers gemaak en dis waarom Lucifer alles in sy mag sal doen om God se plan vir die mens te laat skipbreuk lei. 1 Petrus 5:8 waarsku vir ons: “Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ’n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.”

Lucifer se gunsteling aanval metode volgens 1 Korintiërs 3:3 is om ons in die vlees aan te val: “…omdat julle nog vleeslik is; want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie?”

In die laaste van dae sal Lucifer sy aanval volgens 2 Timoteus 2:1-8 uitbrei: [1] MAAR weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. [2] Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, [3] sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers,  bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, [4] verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; [5] mense wat ’n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het.”

Lucifer weet hy kan die oorlog teen God nie wen nie, daarom probeer hy so veel mense as wat hy kan saam met hom vat na sy ewige tronk toe. In Esegiël 28:19 lees ons: “maar jý is gewerp, ver van jou graf, soos ’n afskuwelike uitspruitsel, oordek met die wat verslaan is, wat deurboor is met die swaard, wat neerdaal na die klippe van die grafkuil soos vertrapte aas.” Judas 1:6-7 beklemtoon hierdie feit verder deur te sê dat die engele wat vir Lucifer ondersteun het in sy lot sal deel: [6] En die engele wat hul eie beginsel nie bewaar het nie, maar hul eie woning verlaat het, het Hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar; [7] soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoereer en agter vreemde vlees aangeloop het, as ’n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan.”

In Openbaring 20:10 lees ons wat Lucifer se finale oordeel sal wees: “En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid.”

Net soos God ken Lucifer die mens se hart. Hy ken ons beter as wat ons onsself ken en daarom weet hy presies hoe om ons aan te val. Lucifer is ook nie haastig nie. Hy sal net die saadjie plant en dit dan los dat jy self die plantjie laat groei. Alles wat Lucifer jou vertel is leuens, maar dit is so gekonstrueer dat dit baie naby aan die waarheid lyk. Net deur in die Gees te leef met die Heilige Gees aan jou kant sal jy die vermoë hê om deur die leun te sien.

Mag die Here hierdie boodskap seën.

(Visited 53 times, 1 visits today)