Wat is fout met ons kerke?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ons leef in ‘n wêreld wat rebelleer teen sy Skepper! Die ontheiliging van die Sondag, die toename van pornografie, geweld en misdaad en die morele verval herinner ons daagliks dat ons in ‘n sondige wêreld leef wat vergeet het van God…

Dit laat ons wonder wat dan fout is met die kerk dat dit deesdae so oneffektief is. Hoe kan dit wees dat so baie Christene in so baie kerke so min invloed het op dit wat buite die kerk gebeur? Jesus sê in Mattheus 5:13-14 dat ons die sout van die aarde en die lig wat die wêreld is. Ons wat gered is moet die wêreld ‘n beter plek maak. Waar het dinge dan verkeerd gegaan? Baie kerkgangers voel en dink soos Christene, maar dink en voel inderwaarheid soos humaniste. Hulle lees veel eerder die daaglikse koe­rante as die Bybel en televisie-kyk is baie aangenamer as om Christus te aanbid.

Die Kerk behoort soos ‘n reddingsboot te wees. ‘n Reddingsboot behoort in die see, besig om die drenkelinge te red – maar die see moenie in die boot wees nie, dan sal dit verseker ondergaan. Die kerk is die boot en die see die wêreld. Die kerk moet mense uit die wêreld red, maar die wêreld moet nie in die kerk wees nie, want dan sal dit ondergaan! Die groot tragedie van moderne kerke is dat hulle so gretig is om onbekeerdes toe te laat, dat hulle hul standaarde noodwendig verlaag en daardeur word die kerk deur die wêreld oorstroom.

Die boodskap aan die kerk van Laodicea in Openbaring 3:15,16 en 19 is van toepassing: [15] Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm! [16] Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug. [19] Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou.” Hierdie brief is geskryf aan ‘n kerk om hulle te waarsku teen hulle wêreldse gesindheid en kompromieë ten opsigte van hulle geloof.

Die kerk groei statistieke is indrukwekkend, maar dit kom voor asof kerke net in getalle groei. Baie kerke het daarom soos dorsmasjiene geword: groot en indrukwekkend met ‘n oorverdowende gebrul en baie aktiwiteite, maar die lemme wat die oes moet sny is stomp! As die Evangelie die sny lem van die kerk is; waarom is dit dan so stomp?

Die boodskap wat van so baie preekstoele, TV en die radio verkondig word is mens-gesentreerd, emosie-gebaseerd, vlak en flou. Die glo-net en die bid-net-hierdie-gebed boodskap is maklik en goedkoop. Die gevolg is vlak bekeerlinge soos witbrood: so verfyn dat al die natuurlike waarde daarmee heen is. Die aard van God word selde van kansels af aan mense verduidelik. Soortgelyk word sonde-oortuiging, sonde berou en ommekeer asook die toorn van God, die ewige oordeel en die werklikheid van die Hel nog minder behandel. Ons kerke het nie meer ontsag vir God nie – daardie heilige vrees vir en absolute aanbidding van God het verlore gegaan.

Jesus se vir ons in Lukas 12:5 “maar Ek sal julle wys wie julle moet vrees: vrees Hom wat, nadat Hy doodgemaak het, by magte is om in die hel te werp; ja, Ek sê vir julle, vrees Hom!” en ook in Johannes 3:36 “Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom.”

In plaas van die Bybelse boodskap oor die Heiligheid van God, die sondigheid van die mens, sonde belydenis en Jesus se dood aan die kruis vir ons, word ‘n hele reeks on-Bybelse versinsels verkondig soos: “God het jou lief en het ‘n wonderlike plan met jou lewe.”  Geen ware prediker of evangelis sal ooit so iets kwyt raak nie! Terselfdertyd het flou frases soos “glo net” en “bid net hierdie gebed” hulle intrek in ons kerke gemaak. Ons moet beslis glo – maar dit is die ganse Bybel wat ons moet bestudeer, glo, gehoorsaam en toepas. Ons moet bid, maar ons moet ook veel meer doen as “net bid”. Die Groot Opdrag wat Jesus in Mattheus 28:19 beveel het is: “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.”

Kom ons kyk vlugtig na die storie van die ryk jong man in Markus 10:17-24. Wat het Jesus geantwoord toe die ryk jong man hom vra wat hy moet doen om gered te word? Het Hy vir hom gesê “God het jou lief en het ‘n wonderlike plan met jou lewe” of “glo net” of “bid net hierdie gebed”? Natuurlik nie! Hy het vir die man presies gesê wat hy moet doen om gered te word! Ongelukkig kon die ryk jongman ten spyte van die hoë morele standaarde, Jesus se woorde nie aanvaar nie omdat hy ryk was. Sommige mag dalk dink dat die Here baie van hom verwag het, maar inderwaarheid was dit net een enkele ding: berou. Ons moet ons oortredinge besef, bely en dan glo. As sonde belydenis sonder geloof geskied, is dit nie ware belydenis nie. Dis andersom ook waar!

God is Heilige en Sy regverdige standaarde word deur sy Wet weerspieël. Die mens is sondig en moet sy sonde bely en in Christus glo. Hierdie belydenis en geloof moet sigbaar wees deur gehoorsaamheid aan Christus, ‘n gewilligheid om op te offer en vervolging te deurstaan. Aan diegene wat dit doen, beloof Hy groot seën, beloning en die ewige lewe.

Die afgewaterde “God het jou lief en het ‘n wonderlike plan met jou lewe” of “glo net” of “bid net hierdie gebed” boodskappe is so effektief soos om ‘n hegpleister op ‘n kanker te plak en te verwag dat dit genesing sal bring! Indien die Evangelie van Jesus Christus getrou verkondig word, sál dit ‘n gesuiwerde, gelouterde, biddende en kragtige Kerk tot gevolg hê – ‘n Kerk wat bereid is om God te eer en Hom in álles gehoorsaam te wees.

Maak u oë en hart oop vir wat die HERE aan u probeer sê, liewe leser! Indien u in ‘n kerk is waar die Evangelie van Jesus Christus getrou verkondig word; is ek saam met u bly! Indien u egter in ‘n kerk is waar dit nie gedoen word nie, dan gaan ek u baie ernstig maan om te loop en die stof van u voete af te skud as u by die deur uitgaan! Dis beter dat u sonder ‘n aardse kerk die wegraping meemaak as wat u saam met ‘n kerk agterbly waar daar geen vrees vir die Here is nie en waar die Evangelie nie verkondig word soos ons beveel was nie.

Prys die Naam van die HERE vir hierdie boodskap!

(Visited 83 times, 1 visits today)