Die Bekerings Doop

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek gaan vandag ‘n bietjie stilstaan by die doop, want ek weet dat daar mense is wat hieroor wonder.

Die doop is ‘n teken of seël van die feit dat iemand Jesus as verlosser aangeneem het. Dit veronderstel dat jy jou ganse lewe aan God oorgegee het en dat jy begeer om volgens Sy wil te leef. Wanneer mens tot wedergeboorte kom, is dit die Gees wat werksaam in jou is. In Johannes 3:3-6 lees ons die volgende: [3] Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. [4] Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? [5] Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.”

Wat beteken die woord “doop” nou eintlik. Die Engelse woord vir doop, “baptism” is afgelei van die Griekse woord “baptizo” en beteken letterlik “onder die water ingedruk”. Die Afrikaanse woord “doop” kan makliker na die Engelse woord “dip” herlei word, wat op sy beurt “insteek, indruk of laat sak” beteken. Dit is dus baie duidelik as daar van “doop” gepraat word, dit ’n “indruk in” of “laat sak in” water beteken.

Indien ons ooit wonder het of ons as Christene ons moet laat doop, dan behoort ons net na Jesus se voorbeeld te kyk en dan daarvolgens te handel. Hy het in alles vir ons die perfekte voorbeeld gelaat en ons behoort in Sy voetspore te volg. In Mattheus 10:24-25 lees ons: [24] ‘n Leerling is nie bo die meester nie en ‘n dienskneg ook nie bo sy heer nie. [25] Dit is vir die leerling genoeg dat hy soos sy meester word en die dienskneg soos sy heer.” Christene, volgelinge van Jesus Christus, behoort dus te doen wat Hy gedoen het.

Ons kan die verhaal van Jesus se doop lees in Mattheus 3:13-17 [13] Toe het Jesus van Galiléa na die Jordaan, na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. [14] Maar Johannes het Hom ernstig teëgegaan en gesê: Ek het nodig om deur U gedoop te word, en kom U na my toe? [15] Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê: Laat dit nou toe, want só pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy Hom toegelaat. [16] En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir Hom oop, en Hy sien die Gees van God soos ‘n duif neerdaal en op Hom kom. [17] En daar kom ‘n stem uit die hemele wat sê: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het.”

In vers 16 lees ons dat Jesus uit die water opgeklim het, dus moes Hy tog sekerlik eers heeltemal in die water ingeklim het! Eers nadat Jesus gehoorsaam was aan die Wil van die Vader (vers 17), is Hy met die Heilige Gees gesalf. Die tweede rede waarom ons gedoop behoort te word, is omdat dit ’n opdrag van God is. Daar staan baie duidelik in Mark 16:16 die volgende: “Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.” Die orde waarin dinge genoem word, is baie duidelik: glo, word gedoop en dan is jy gered.

In Romeine 6:3-6 verduidelik Paulus hierdie hele simboliek van die doop aan die Romeine: [3] Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? [4] Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel. [5] Want as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur dié aan sy opstanding; [6] aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie.” Wanneer ons gedoop word, moet ons wéét dat die ingaan in die water die afsterf van die ou mens, die kruisiging van die ou sondige natuur saam met Christus, simboliseer. Wanneer ons onder die water uitkom nadat ons in die Naam van die Drie-enige God gedoop is, word die geboorte van die nuwe mens in Jesus gesimboliseer. In Kolossense 2:12 lees ons: “omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het.” Ons staan dus saam met Jesus op uit die dood van die sonde en is ’n nuwe mens in Hom.

Hoe weet mens wanneer jy gereed is om gedoop te word? Weereens het die Bybel die perfekte antwoord in Romeine 10:9 “As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;” Sodra jy glo in Jesus, is jy gereed om gedoop te word. Daar is geen ander geestelike hoogte wat bereik moet word alvorens jy gedoop kan word nie. Geloof in Jesus Christus en ’n mondelinge belydenis van jou geloof kwalifiseer jou vir hierdie stap van gehoorsaamheid. ’n Baie goeie en praktiese voorbeeld is opge­sluit in die verhaal van die Ethiopiër wat die Evangelie by Filippus gehoor het (Handelinge 8:26-40) en wat gedoop is.

Sommige van julle is as kinders gedoop. Ek was ook een van hulle! Die Bybel leer ons dat kinders van gelowige ouers aan die Here toegewy behoort te word. Die gebruik waar babas gebring en met water besprinkel word, is dus inderwaarheid ‘n belofte wat voor God en die gemeente gemaak word om die baba in die vrees van die Here groot te maak. Babas het geen besef van geloof in Jesus of van sonde nie, hulle kan ook nie hul geloof met hul mond bely of verstaan dat die ou mens deur die doop afgelê en die nuwe mens saam met Christus uit die water opstaan nie. Babas het nog geen sonde gepleeg nie; dus gaan hulle Hemel toe sou hulle sterf. Dit lees ons in Matt 19:14 waar Jesus sê die kindertjies moet na Hom toe kom, “want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele.”

Ek gaan afsluit met ‘n paar verdere skrifgedeeltes wat julle gerus kan opvolg.

Mattheus 28:19 – “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.”

Johannes 14:15 – “As julle My liefhet, bewaar my gebooie.”

Handelinge 2:38 – “En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.”

 Mag die Here hierdie boodskap seën.

(Visited 782 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , .