Die Bekerings Doop

Die Bekerings Doop

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media

Ek het die laaste ruk taamlik baie vrae oor die doop na die bekering gekry en daarom gaan ek ‘n paar dinge aan u verduidelik. Hierdie gedeelte gaan ongelukkig langer wees as normaalweg, maar dis nodig om die hele konsep aan u te verduidelik.

Wat is die Bekerings Doop?

Die woord doop is afgelei van die Engelse woord “baptism”, wat weer afgelei is van die Griekse woord “baptizo”. Letterlik beteken dit “onder die water ingedruk”. Die Afrikaanse woord “doop” kan makliker na die Engelse woord “dip” herlei word, wat op sy beurt “insteek, indruk of laat sak” beteken. Dit is dus baie duidelik as daar van “doop” gepraat word, dit ’n “indruk in” of “laat sak in” water beteken.

Die doop kom na die bekering en dit is die uiterlike getuienis van wat binne ‘n gelowige se lewe plaasgevind het. Die doop illustreer ‘n gelowige se identifikasie met Christus se dood, Sy begrafnis en Sy opstanding.

In Romeine 6:3-4 lees ons, [3] Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? [4] Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ’n nuwe lewe kan wandel.”

In Kolossense 2:12 lees ons, “omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het.”

Die doop is dus ‘n simbool van gehoorsaamheid tot God deur saam met Jesus te wil sterf, begrawe te word en dan saam met Hom as nuwe wese op te staan uit die dood uit. Die doop is ook ‘n teken dat iemand Jesus as verlosser aangeneem het. Dit veronderstel dat jy jou ganse lewe aan God oorgegee het en dat jy begeer om volgens Sy wil te leef.

Wat is die vereistes om gedoop te kan word?

Daar twee vereistes wat nagekom behoort te word voor enige iemand gedoop kan word.

  1. die persoon wat gedoop word moet op Jesus Christus as sy Verlosser vertrou, en
  2. die persoon moet verstaan wat presies die doop inhou.

Indien iemand Jesus Christus as sy Verlosser erken, behoort daardie persoon te verstaan dat die Christelike doop ‘n stap van gehoorsaamheid is deurdat hy sy geloof in Christus openlik verklaar en daarna hunker om ook gedoop te word. Dan is daar geen rede waarom die gelowige verhinder moet word om ook gedoop te word nie.

In Mattheus 28:19 sê Jesus aan sy dissipels: “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.” Die doop is dus niks anders as ‘n stap van gehoorsaamheid aan Jesus se opdrag nie. Dis ook ‘n openbare verklaring van jou geloof en jou identifisering met Christus se dood, sy begrafnis en sy opstanding.

Is die klein doop van ‘n baba verkeerd?

Die klein doop het sy oorsprong in die middel eeue toe die sterfte syfer onder kinders ongelooflik hoog was. Die kerk van daardie tyd het gevoel dat niemand die ewigheid behoort in te gaan sonder om ten minste gedoop te wees nie en dis waar die gebruik om babas te doop vandaan kom.

Of die klein doop reg of verkeerd is, gaan ek my nie oor uitlaat nie, maar as ons kyk na die vereistes wat nodig is om gedoop te kan word, dan voldoen geen baba aan daardie vereistes nie. U kan u eie gevolgtrekkings maak oor hierdie onderwerp.

Kan ek myself meer as een keer laat doop?

Soos reeds genoem is die doop ‘n stap van gehoorsaamheid aan Jesus se opdrag in Mattheus 28:19. Vir baie mense sal dit die tweede keer wees wat hulle gedoop word: as baba en dan weer as volwasse Christen. Die verskil is dat u as volwassene die implikasies van die doop begryp en verstaan wat dit beteken. Dis dus nie verkeerd om uself weer te laat doop as volwassene nie.

As u reeds voorheen as volwassene gedoop is, dan is daar werklik geen punt om dit weer te laat doen nie. As u agter gelei voel om weer die stap van gehoorsaamheid te neem en u geloof in Christus weer openlik te verklaar; laat niemand u dan anders oortuig nie. Dis sal glad nie verkeerd wees as u oortuig voel om dit weer te doen nie.

Is daar ‘n verskil in die doop van die Vader, Seun en Heilige Gees en die doop in die Naam van Jesus?

Jesus se opdrag aan Sy dissipels in Mattheus 28:19 was om te gaan en mense te doop in die Naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.

In Handelinge 2:38 lees ons hoe Petrus opdrag gegee het dat die mense hulle moet bekeer en hulle laat doop in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes sodat hulle die gawe van die Heilige Gees kan ontvang.

Later in Handelinge 19:1-5 lees ons hoe Paulus deur Korinte gereis het en dieselfde opdrag gegee het dat die mense om hulle in die Naam van Jesus te laat doop.

Ons sit nou met twee weergawes van die doop: in die NAAM van die Vader, Seun en Heilige Gees en in die NAAM van Jesus. U sal oplet dat in beide gevalle daar een woord is wat uitstaan: IN DIE NAAM VAN. Let op dat die enkel fout van die NAAM gebruik word wat EEN voorstel.

In Johannes 5:19 lees ons die volgende:  “Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, die Seun kan niks uit Homself doen tensy Hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat Hy doen, dit doen die Seun ook net so.”

Vader, Seun en Heilige Gees is EEN en net so is die twee weergawes van die doop ook EEN doop! Daar is dus geen verskil nie, want ons word in beide gevalle gedoop in Jesus se dood en staan ons saam met Hom uit die water uit op. In beide gevalle word die Wil van die Vader volbring. U hoef uself dus nie te laat oordoop om “meer reg” te kan wees nie.

Wat gebeur as iemand tot bekering gekom het, maar homself nooit laat doop het nie?

Ek kan vir julle net weer gee wat in die Woord van God staan.

In Johannes 3:5 sê Jesus aan Nikodémus, “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.” Die Bekering, die doop en die ontvang van die Heilige Gees werk dus as ‘n eenheid saam wat gevolg moet word.

Petrus sê in Handelinge 2:38 die volgende: “Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.” Bekering en die doop is dus belangrik om die Gawe van die Heilige Gees te kan ontvang.

Nou wat gebeur met iemand wat tot bekering gekom het en dan sterf voor hy of sy homself of haarself kon laat doop?

Ek gaan met julle eerlik wees deur te sê dat ek glad nie weet nie. Ek wil geen aannames maak nie, want dis van aannames maak wat baie op die dag van die HERE gaan uithardloop, in die lug op kyk en vra “Waarom is ek nog hier?” Ek wil nie hê dat dit met enige een van die wat die HERE aan my toevertrou het moet gebeur nie. Ek wil julle almal op die Heilige Berg van die Seun van die Mens sien! Daarom moet ek die Woord van die HERE verkondig soos dit staan.

Jesus het aan Sy dissipels gesê dat hulle moet uitgaan, dissipels moet maak en hulle moet doop. In Handelinge en ook in die daaropvolgende boeke van die Bybel word daar baie klem gelê op die feit dat mense tot bekering moet kom en hulle moet laat doop sodat hulle die Gawe van die Heilige Gees kan ontvang. Hierdie feit word oor en oor genoem!

Ek kan daarom nie help om te voel dat die Bekerings doop noodsaaklik is nie en ek wil by u aandring om daardie stap van gehoorsaamheid te volg as u kan. Ek het al gesien hoe mense in baddens en selfs in halwe olie dromme gedoop word. ‘n Wasbak kan ook werk as dit groot genoeg is. As daar ‘n wil is, dan is daar ‘n weg!

Dit is waar dat daar in Johannes 3:16 staan, “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.”

As ons dus net na hierdie vers kyk, dan lyk dit of die enigste vereiste is dat jy net tot bekering moet kom om Hemel toe te kan gaan, maar ons praat nie net daarvan nie. Ons moet ook gereed wees vir die wegraping en daarvoor moet jy met die Heilige Gees vervul wees. Die Gawe van die Heilige Gees kan slegs kom na die doop. Dis waarom dit so belangrik is om gedoop te word en daardie laaste stap van gehoorsaamheid te volg! Prys die Naam van Jesus!