Die Oorlog van God en Magog

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Vandag gaan ons so ‘n bietjie kyk na Esegiël 38 en 39 waar die Oorlog van Gog en Magog uiteengesit word.

Die oorlog tussen Gog en Magog word die eerste keer uitgespreek deur die profeet Esegiël in die boek Esegiël hoofstuk 38 en 39. Net soos Openbaring, het hierdie gedeelte van die Bybel nog nie plaasgevind nie.

Dit word algemeen aanvaar dat die boek Openbaring die enigste boek is met toekoms profesie, maar dis nie waar nie. Die profeet Esegiël, net soos Daniël, het verskeie visioene oor die toekoms gehad. Hy het sy profesieë uitgespreek tussen die jaar 593 VC en 573 VC (Voor Christus) wat meer as twee en ‘n half duisend jaar gelede! In Esegiël 37 het hy gesien hoe Israel ‘n nasie sal word in 1948. In Esegiël 40 tot 42 sien hy die nuwe tempel waaruit God die wêreld gaan regeer gedurende die duisend jaar vrederyk, maar nou eers terug na Esegiël 38.

Esegiël 38 beskryf ‘n aanval wat op Israel gemaak gaan word vanuit haar buurlande. In Esegiël 38:2-3 lees ons die woorde van God aan Esegiël: [2] Mensekind, rig jou aangesig teen Gog, in die land Magog, die vors van Ros, Meseg en Tubal, en profeteer teen hom [3] en sê: So spreek die Here HERE: Kyk, Ek het dit teen jou, o Gog, vors van Ros, Meseg en Tubal!” Die name wat hier genoem word is die seuns van Jafet, een van Noag se seuns. Volgens oorlewering het Jafet homself noord van die huidige Israel gaan vestig na die sondvloed.

In verse 4-6 word aan ons beskryf hoe groot die leërmag gaan wees en van watter lande die magte sal kom: [4]  En Ek sal jou weglok en hake in jou kakebene sit en jou laat uittrek en jou hele leër, perde en ruiters, almal volkome toegerus, ‘n groot menigte met die groot en die klein skild, wat almal die swaard hanteer; [5] Perse, Kusiete en Putéërs saam met hulle, almal met skild en helm; [6] Gomer en al sy leërs, die huis van Togarma, in die uithoeke van die Noorde, en al sy leërs—baie volke saam met jou.”

Persië verwys na die ou Persiese ryk wat vandag opgeneem word deur order andere die lande van Iran, Irak, Afganistan, Pakistan, Jordanië, Sirië, Saudi-Arabië en Turkye.

Kus verwys na die gebied waardeur die Nyl rivier vloei. Die Nyl rivier vloei deur die lande van Uganda, Sudan en Egipte.

Put verwys na die gebied wat vandag as Libië bekend staan.

Gomer was nog ‘n seun van Jafet. Volgens oorlewering het Gomer en sy seuns hulle gaan gevestig in die streek noord van die Swart See. Dit wil sê in die area wat vandag as die Oekraïne en Wes Rusland bekend staan.

Togarma was die derde seun van Gomer en dit word vandag aanvaar dat hy die vader van die Arameërs was.

As mens na hierdie lande op ‘n kaart kyk, dan gaan mens sien dat hierdie almal lande is wat rondom Israel lê.

In verse 7 en 8 lees ons die volgende: [7] Hou jou reg en maak jou klaar, jy en al jou menigtes wat by jou vergader het; en wees vir hulle ‘n leidsman. [8] Ná baie dae sal jy bevel ontvang; aan die einde van die jare sal jy ‘n land intrek wat van die swaard weer reggekom het, wat versamel is uit baie volke, op die berge van Israel wat gedurigdeur as puinhoop daar gelê het—ja, dit is uit die volke uitgebring, en hulle woon almal in veiligheid.”

Die land waarna verwys word kan net die land van Israel wees. Dis die enigste nasie wat se mense die afgelope jare uit ander volke bymekaar gemaak is. Op die oomblik woon almal in Israel in veiligheid, ten spyte van die skermutselinge wat van tyd tot tyd daar plaasvind.

Dit is waar ons nou, op hierdie oomblik is in Hoofstuk 38 van Esegiël. Dit wat verder beskryf word, het nog nie plaasgevind nie, maar dit kan enige oomblik gebeur.

Sedert 2018 is Rusland besig om verskeie Afrika lande te beïnvloed deur die verkoop van wapens en die belofte van militêre steun. Rusland sal dus kan staatmaak op hierdie lande se samewerking as die aanval op Israel begin. Iran is reeds gereed met etlike duisende troepe en toerusting wat gereed staan op die grens om aan te val. Nou dat Amerika onttrek het aan die Noorde van Sirië, maak dit die pad na die Noordelike Grens van Israel net soveel makliker vir hulle. Die enigste lande wat teen hierdie aanval gekant is, is Saudi-Arabië en Jordanië.

In Esegiël 38 verse 9-14 lees ons wat volgende gaan gebeur: [9] Dan sal jy optrek soos ‘n onweer wat aankom, jy sal wees soos ‘n wolk om die land te oordek, jy en al jou leërs en baie volke saam met jou. [10] So sê die Here HERE: In dié dag sal daar gedagtes in jou hart opkom, en jy sal ‘n listige plan beraam [11] en sê: Ek sal optrek teen die land wat ooplê, ek sal kom by rustige mense wat in veiligheid woon; wat almal woon sonder muur en geen grendel of poorte het nie; [12] om buit te maak en roof te rowe, om jou hand uit te steek teen die puinhope wat weer bewoon is, en teen ‘n volk wat uit die nasies versamel is, wat vee en goed verwerf het, wat op die middelpunt van die aarde woon. [13] Skeba en Dedan en die koopmans van Tarsis en al sy jong leeus sal vir jou sê: Kom jy om buit te maak? Het jy jou menigte bymekaar laat kom om roof te rowe? Om silwer en goud weg te dra, om vee en goed weg te neem, om ‘n groot buit te maak? [14] Daarom, profeteer, o mensekind, en sê aan Gog: So spreek die Here HERE: Sal jy dit nie opmerk in dié dag as my volk Israel veilig woon nie?”

Die leërmag wat versamel gaan word, gaan baie groot wees en dit gaan die land soos ‘n wolk oordek. Iran spog klaar dat net hulle leërmag so groot is dat hulle Israel drie keer oor kan vernietig! As mens nou die ander lande se leërmagte byvoeg, kan mens jou net indink hoeveel troepe en toerusting ons van praat!

In verse 15 en 17 lees ons: [15] Dan sal jy kom uit jou woonplek, uit die agterhoeke van die Noorde, jy en baie volke saam met jou wat almal op perde ry, ‘n groot menigte en ‘n magtige leër; [16] en jy sal optrek teen my volk Israel soos ‘n wolk om die land te oordek. Aan die einde van die dae sal dit wees—dan sal Ek jou teen my land laat aankom, sodat die nasies My kan ken as Ek My in jou, o Gog, voor hulle oë as die Heilige laat ken. [17] So sê die Here HERE: Is jy dit van wie Ek in die voortyd gespreek het deur my knegte, die profete van Israel, wat in dié dae geprofeteer het, jare lank, dat Ek jou teen hulle sal laat aankom?”

Die aanval teen Israel gaan uit die Noorde begin word omdat dit die nasie van Gog is wat die aanval gaan begin. Die doel van die aanval gaan wees om Israel totaal te vernietig en geheel en al van die aarde af te vee. Israel gaan totaal en al weerloos wees teen so ‘n groot mag, maar die aanvallers gaan vergeet dat Israel God se land is en dat die land deur die HERE beskerm word… Hierdie oorlog gaan die Israeliete ook daaraan herinner dat hulle God se nasie is!

In verse 19 tot 23 lees ons wat volgende gaan gebeur: [18] Maar in dié dag, die dag as Gog teen die land van Israel aankom, spreek die Here HERE, sal my grimmigheid in my neus opkom. [19] Ja, in my ywer spreek Ek, in die vuur van my grimmigheid: Waarlik, in dié dag sal daar ‘n groot aardbewing wees in die land van Israel, [20] sodat van my aangesig af weg sal bewe die visse van die see en die voëls van die hemel en die wilde diere van die veld en al die gedierte wat op die grond kruip, en al die mense wat op die aarde is; en die berge sal omvergegooi word en die kranse inmekaarstort en al die mure op die aarde val. [21] En Ek sal die swaard oproep teen hom na al my berge, spreek die Here HERE; die swaard van die een sal teen die ander wees. [22] En Ek sal met hom in die gereg gaan deur pes en deur bloed; en oorstromende stortreën en haelstene, vuur en swawel op hom laat reën en op sy leërs en op baie volke wat saam met hom is. [23] So sal Ek My dan as groot en as heilig laat ken en Myself bekend maak voor die oë van baie nasies; en hulle sal weet dat Ek die HERE is.”

Die Bybel sê dat God kwaad gaan word oor hierdie aanval. Daar sal ‘n groot aardbewing wees. So groot dat dit mure sal laat omval, kranse laat inmekaar stort en berge sal laat omval. Alles wat leef in die land van Israel sal bewe voor God. Daarna gaan daar groot verwarring onder die aanvallers kom sodat die aanvallers opmekaar gaan begin skiet en mekaar dood maak voor God Sy brandende swael op hulle gaan laat neer reën. Niks sal met Israel gebeur nie. Hulle sal totaal ongedeerd anderkant uitkom sonder dat hulle enigiets hoef te doen, want God sal nie toelaat dat enige iets met sy volk gebeur nie.

In Esegiël 39 sien ons wat na hierdie oorlog sal gebeur. In verse 4,7, 9 en 10 lees ons: [4] Op die berge van Israel sal jy val, jy en al jou leërs en die volke wat saam met jou is; aan die roofvoëls van allerhande vere en aan die wilde diere van die veld het Ek jou as voedsel gegee.”

[7] En Ek sal my heilige Naam bekend maak onder my volk Israel en sal my heilige Naam nie meer laat ontheilig nie; en die nasies sal weet dat Ek die HERE is, die Heilige in Israel.”

Israel sal weet dat die HERE God is en so ook die nasies van die wêreld. Belangriker nog, is dat die Antichris dit ook sal weet, want gedurende die sewe jaar van verdrukking gaan hy ‘n verdrag sluit om Israel te beskerm teen sulke aanvalle! Selfs nie eers satan sien kans om teen God in opstand te kom oor Israel nie!

[9] En die inwoners van die stede van Israel sal uitgaan en vuur maak en stook met die wapens: klein en groot skilde, met boë en pyle en knopkieries en spiese; en hulle sal daarmee vuur maak sewe jaar lank; [10] sodat hulle geen hout uit die veld sal dra of in die bosse sal kap nie, maar met die wapens vuur sal maak; en hulle sal plunder die wat hulle geplunder het, en berowe die wat hulle beroof het, spreek die Here HERE.”

In Esegiël se tyd was dit algemene praktyk om vuur te maak met verslaande nasies se wapentuig omdat laasgenoemde van hout gemaak was. Hoe gaan dit moontlik wees vandag waar omtrent alle wapentuig van metaal gemaak word? Die Nederlanders het ‘n wonder hout produk ontwikkel met die naam van “Lignostone”. Dit word gemaak van saamgeperste hout en die doel was om dit te gebruik in die plek van vuurmaak hout. “Lignostone” brand baie warmer en langer as normale hout. Russiese navorsers het egter uitgevind dat “Lignostone” ook gebruik kan word vir die vervaardiging van wapentuig. Dis nie net sterker as staal nie, dit weeg ook baie ligter en dis goedkoper om mee te vervaardig as met metale. Dis grootliks onsigbaar op radar en x-straal masjiene en dit bied ook weerstand teen kern bestraling! Die afgelope jare word verskeie Russiese wapens insluitende militêre voertuie van “Lignostone” gemaak. Die Bybel voorspel dat die Israeliete na die oorlog die “Lignostone” weer sal gebruik waarvoor dit oorspronklik bedoel was. Om vuur mee te maak!

In vers 11-13 lees ons verder: [11] En in dié dag sal Ek aan Gog ‘n plek gee waar ‘n graf sal wees in Israel, die dal van die trekkers aan die oostekant van die see, en dit sal vir die deurtrekkers die pad toemaak; en daar sal hulle Gog begrawe en sy hele menigte en dit noem: Die dal van Gog se menigte. [12] En die huis van Israel sal hulle begrawe om die land te reinig, sewe maande lank. [13] En al die mense van die land sal begrawe, en dit sal hulle roem wees, die dag as Ek My verheerlik, spreek die Here HERE.”

‘n Massa graf sal vir die aanvallers gegrawe word waarin al die dooies begrawe sal word. ‘n Aanduiding van hoe groot die aanvalsmag wat Israel aangeval het gaan wees kan gesien word in die feit dat dit Israel sewe maande gaan neem om die dooies te begrawe. Israel as land gaan terugkeer na God want hulle gaan besef dat net God hierdie oorwinning vir hulle kon gee. Die wêreld gaan dit ook sien en baie mense gaan hulle bekeer en Jesus aanvaar as hulle Saligmaker.

Die vraag op almal se lippe natuurlik is wanneer dit alles gaan gebeur? Dit kan niemand met sekerheid sê nie, maar ons weet dat dit binnekort moet wees. As mens kyk na die huidige stand van politiek in hierdie deel van die wêreld dan kan mense nie anders as om te besef dat die Midde-Ooste ‘n kruitvat is wat wag om te ontplof nie. Dis net ‘n kwessie van tyd…

(Visited 1 745 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , .