Die tyd raak min

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Vandag se boodskap is nie vir julle wat reeds gered is nie. Dit is vir die wat nog sukkel om ‘n besluit te maak, maar as u voel om u bande opnuut met die HERE te verstek; lees dan voort!

Ek hoef seker aan niemand te verduidelik wat op hierdie oomblik besig is om in die wêreld te gebeur nie. Ons hoef maar net na ons eie land se leiers te kyk, dan sien ons geld gieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, kwaadsprekers, verraaiers en liefhebbers van genot. Van hulle doen hulle selfs voor as groot kinders van die Almagtige God, maar die krag daarvan het hulle verloën!

Nou gaan ek vir julle vra om 2 Timoteus 3:1-5 in julle Bybels te lees: [1]  Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. [2]  Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, [3]  sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, [4]  verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; [5]  mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het…”

Is dit nie presies wat nou besig is om te gebeur nie? Ons sien hierdie dinge voor ons eie oë gebeur en nie net op politieke veld nie! Kyk maar na die wêreld om jou. Presies dieselfde en ons was gewaarsku dat hierdie dinge gaan gebeur en nou is dit hier! Al wat hierdie op aandui is hoe naby die koms van die HERE is. Dis wanneer Hy Sy kinders wat Hom nou verwag gaan kom haal!

Ons almal beplan ons lewens gebaseer op die kort tydjie wat ons op aarde het. Ek is seker daarvan dat julle almal al ‘n tou gesien het. Ek praat nou van daardie dik toue waarmee hulle swaar vragte sleep en waarmee mense tou trek. Hulle het so ‘n leer omhulsel op die punt om om te keer dat die tou nie uitrafel nie. Stel jou nou voor daardie tou is jou lewe en dat die tou geen einde het nie. Ek weet dis moeilik om voor te stel, maar speel net saam.

Die leer omhulsel van die tou is ons lewe op aarde. Dis kort en voor jy mooi weet is dit verby, dan begin die werklike tou of dan die ewigheid wat miljoene, biljoene, triljoene jare voorstel. Baie van ons lewe asof die stukkie leer aan die begin alles is en as dit op ‘n einde kom, dan is alles net verby. Die waarheid liewe leser is, dat jy vir ewig gaan lewe. Die dood van jou vleeslike liggaam, is maar net die begin.

Jy word daardie 70 jaar op die leer omhulsel van die tou gegee om net een besluit te neem: waar jy die ewigheid wil deurbring; in die Hemel of die Hel. Die HERE het dit nog vir ons maklik ook gemaak. As jy geen keuse maak nie, gaan jy outomaties hel toe. So maklik soos dit! Jy hoef dus net vir die HERE te kies of geen keuse te maak nie.

Ons almal kry die geleentheid om hierdie keuse te maak. Party kry die kans net eenmaal terwyl ander die kans meer as een keer kry. As hierdie nie die eerste keer is dat jy hierdie boodskap hoor nie, wees dan bly dat jy die geleentheid het om dit weer te kan hoor. Baie gaan dood met net die een kans wat hulle gehad het…

In Romeine 3:23 staan: “…want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God.” Dit beteken dat daar geen mens op aarde is wat nie gesondig het nie. Moet jou dus nie laat ompraat met hierdie “goeie mens” teorie nie. Die een wat sê dat jy ‘n goeie mens is; nie moor, roof of steel nie en almal goed behandel. Jy SAL NIE Hemel toe gaan as jy hierin glo nie; KLAAR!  Moenie jou probeer flous met die idee dat jy geen sonde het nie. Ons almal is in sonde gebore. Romeine 6:23 se verder: “Want die loon van die sonde is die dood.” Dit beteken dat ons almal verdien om te sterf vir ons sondes. Hierby word nie bedoel sterf soos in sterf van ouderdom nie. Sterf beteken om ‘n ewigheid te spandeer sonder God; ‘n ewigheid in die hel. Hierdie is die enigste straf vir sonde omdat God ewig is.

Jesus sê in Johannes 14:6 “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.” Dit beteken dat Hy die enigste weg Hemel toe is. Daar is geen ander nie. Geen mate van self regverdigheid of deur ‘n goeie lewe te lei gaan vir jou help om Hemel toe te gaan nie, want ons het ALMAL gesondig. (Romeine 3:23) Sonde verwyder ons van God en die Hemel. Die enigste pad Hemel toe is die een wat lei deur die verlossing wat deur Jesus daar gestel is. Moenie dat satan vir jou lieg nie, want hy sal!

Gelukkig is daar vir ons ‘n oplossing, want Johannes 3:16 sê: “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” Ons het dus nie nodig om te sterf of ‘n ewigheid in die hel sonder God deur te bring nie. Jesus is die antwoord! Romeine 3:22 en 24 sê: [22] …deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie; [24] en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.” Deur jou hart vir die Here te gee en Hom as Saligmaker aan te neem, kan enige iemand gered word, ongeag wie jy is of wat jy gedoen het. Die prys vir ons sonde is reeds op Golgota betaal. Ons moet net die kaartjie gaan afhaal!

Hoe eis ons dan ons vergifnis? U moet op u knieë gaan en u sonde voor God bely. Dan moet u berou daaroor toon en onderneem om dit nooit weer te doen nie. Dis ‘n gelofte wat u voor God aflê. Onthou dat daar geen maklike bid-gou-hierdie-gebed-en-alles-is-vergewe is nie.

Nadat u die Here aangeneem het as u Persoonlike Saligmaker is dit baie belangrik dat u afstand doen van u sonde en u sondige bestaan. Dit help nie u kom tot bekering en geen verandering vind plaas nie. As u mense te na gekom het, dan moet u om verskoning gaan vra. Ek weet dan dit ‘n ongemaklike taak is om te doen, maar dis vir God uiters belangrik dat ons mekaar se oortredinge vergewe net soos Hy ons oortredinge vergewe! Maak nie saak of die persoon u verskoning aanvaar of nie. U kant van die saak is dan skoon.

Die volgende stap is om ‘n lewe in Christus te lei. U moet u lewe inrig volgens die Wet van Christus soos uiteen gesit in Mattheus 22:37 – 40: [37] En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. [38] Dit is die eerste en groot gebod. [39] En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. [40] Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.”

As verwysing en vir meer inligting oor hoe u u lewe moet verander kan u die tien gebooie in Exodus 20 gaan lees. Onthou egter dat die Ou-Testamentiese wette aan die volk van Israel gegee is en nie aan Christene nie. Vandag geld geen een van die Ou-Testamentiese wette meer vir ons as Christene nie, want met Jesus se kruis dood, het Hy die Ou-Testamentiese wette beëindig. Romeine 10:4 “Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo.”, Galasiërs 3:23-25 “Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof.”, Efesiërs 2:15 “…deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe mens kon skep…”

Die keuse om God te volg is nou u s’n om te maak. Openbaring 3:20 sê: “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My.” Net jy kan die deur van jou hart vir Jesus oopmaak. Niemand anders kan nie.

Ek weet hierdie is ‘n langer as normale boodskap, maar u moet weet dat ons tyd min is. Binnekort gaan die tyd verby wees en die sewe jaar van hel wat daarna gaan volg gaan uiters moeilik wees om ‘n bestaan te kan maak in. Baie gaan sterf! U hoef nie, want die HERE het ‘n uitweg gemaak vir Sy kinders sodat hulle nie deur die verdrukking hoef te gaan nie. Die Bybel bevestig dit in die volgende teksverse: Romeine 5:9 “Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur Hom gered word van die toorn.”, Romeine 8:1 “DAAR is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie…”, 1 Tessalonisense 5:9 “Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus…” en ook in 1 Tessalonisense 1:10 “en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos.” Ons as Christene is dus VERLOS van God se toorn en nie bestem vir die oordeel wat tydens die verdrukking op aarde uitgestort gaan word nie.

Liewe leser, redding is beskikbaar en dit is jou beskikbaar. Maak nie saak wat jy verkeerd gedoen het nie; al is jy hoe skaam oor dit wat jy verkeerd gedoen het. Moenie dat hierdie dinge in jou pad staan nie. Maak dinge nou reg terwyl die tyd daar is om dit te doen. Moet asseblief nie langer wag nie.

Prys die Naam van die HERE!

(Visited 221 times, 1 visits today)