Oordeel, Bitterheid en Haat

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ons is voortdurend besig om te leer uit die Woord van die HERE en een van die lesse wat ons moet leer is hoe om oordeel, bitterheid en haat uit ons lewes uit te kry om plek te maak vir nederigheid.

Sommige dink dat hulle welvaart in die lewe gekoppel is aan hoe belangrik hulle is. Ongelukkig kry jy dit nie net onder die wêreldlinge nie, maar ook onder die Kinders van die HERE! Dis egter nie hoe groot of belangrik jy in die lewe is wat saak maak nie, maar oor jou verhouding met die HERE. Hoe nederig jy is en hoe jy ander mense se belange bo die van jou eie stel en hulle so oplig om bo jou uit te troon! Dis wat saak maak aan die einde van die dag.

Julle weet, Jesus is die Koning van die Heelal, maar Hy het nie Aarde toe gekom om gedien te word nie! Hy het nie Aarde toe gekom en gesê: “Ek is die God van Hemel en Aarde, aanbid My nie!” Hy het Aarde toe gekom en tussen ons gewone mense kom bly om ons te dien en vir ons die regte pad te wys deur die voorbeeld wat Hy gestel het! Prys die Naam van Jesus!

Omdat mense die beginsel van dat dit beter is om te dien as om self gedien te word nie verstaan nie, gaan baie na die HERE kom en sê: “Het ek nie genees in U Naam nie? Het ek nie kragtige preke in U Naam gelewer nie? Kyk al die siele wat ek vir U gebring het?”

Dan gaan die HERE antwoord: “Kyk na al die siele wat My Gees vir My gewen het. Kyk hoe het ander jou staande gehou in gebed. Hulle beloning sal groot wees. Jy het die boodskap gelewer, maar dit was Ek wat die salwing voorsien het! Dit is die wat geen erkenning soek nie, wat die HERE gedurig deur soek en net omgee vir die wat hulle voor bid, wat die groot belonings gaan ontvang.”

As jou hart suiwer is, is jou motiewe suiwer en dan is jou liefde vir die HERE suiwer, dan sal die HERE vir jou sê: “Mooi so, getroue dienskneg. Gaan in die vreugde van jou HEER!” (Mattheus 25:23) Prys die Naam van die HERE!

Een ding wat julle moet verstaan is dat geen reëls en kerkleer jou nie in die Hemel gaan bring nie. Jy moet uit die hart uit leef en uit die hart uit vir jou medemens gee sonder kompromie soos wat die HERE gedoen het. Volg Sy voorbeeld!

Ons moet ook nie die Liggaam van die HERE onderverdeel nie. Dink jy dat jou hooghartige argumente oor wat Bybelse leer is en wat nie is nie, vir die HERE aanvaarbaar is? Jy verdeel en verstrooi onskuldige siele omdat jy dink jou manier is die enigste regte manier en daarom sê jy aan ander dat hulle nie moet luister nie. Jy saai verdeeldheid, skeur die nette en skrik die visse af! Dink jy die HERE hou van wat jy doen? Dink jy dat jy deel van die HERE se Bruid is as jy hierdie dinge doen?

Die Bruid van die HERE trek nie die onkruid saam met die jong koring uit nie, maar hou eerder aan om beide te versorg. Sy verbind die wat gewond is en leef ‘n lewe van liefde teenoor almal ongeag wat andere aan haar doen. Terwyl ander ‘n vinger wys na hierdie of daardie Christen Prediker, verwelkom sy die lammes, dowes, blindes, gee kos en klere aan die armes en leer hulle hoe lief die HERE hulle het.

As die HERE na ‘n huishouding kyk en Hy sien ‘n gekibbel, twis en jaloesie in daardie huis, dink jy dat Hy daar sal vertoef? As jy jouself verhoog en ander afbreek, dink jy die HERE wil graag hoor oor die laster en die leuens van ander? Het die HERE ons dan nie geleer om nie die foute van ander uit te wys nie en ook nie om aandag te gee aan dit wat ons beskou as verkeerd te wees nie? Is dit dan nie die HERE se werk om te oordeel nie? (Mattheus 7:1-8)

Is dit nie presies wat die Skrifgeleerdes en Fariseërs aan Jesus gedoen het nie? Het hulle nie gedurig fout gevind met Jesus se preekstyl en vir Hom gesê dat Hy besig was om foutiewelik te preek nie? Het die HERE nie juis ‘n blinde man op die Sabbat genees om hulle skynheiligheid te ontbloot nie? Lui hierdie optredes ‘n klokkie vir jou?

“En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!” (Mattheus 7:23)

Sê die HERE hierdie dinge om te veroordeel? Nee, die HERE noem hierdie dinge sodat die wat wil hoor kan wakker skrik en aandag kan gee voor dit te laat is. Jy is besig om in die verkeerde rigting te beweeg. Keer terug na die HERE en leer soos wat Hy ons geleer het. Hou op om ander te oordeel. Jy versprei net bitterheid en haat.

Dis waarom die HERE tekens in jou lewens sit: jy vaal in dit wat jy aanpak, siekte en krankhede word toegelaat, finansiële krisisse word toegelaat. Die grond val onder jou voete uit en jou lewe val uitmekaar uit. Waarom? Omdat die HERE satan toelaat om jou te sif, want jy steel van die HERE deur toe te laat dat die vyand deur jou werk.

Hierdie is die boodskap van die HERE. Omdat jy die werk wat die HERE in iemand anders doen nie verstaan nie, beteken nie dat daardie persoon verkeerd is nie. Dit gee jou ook nie die reg om daardie persoon te oordeel nie.

Die HERE gee jou nou die geleentheid vir selfondersoek. Sal jy die moed hê om te erken dat jy verkeerd was en kom regmaak? As jy dit doen, dan sal die HERE alles wat Hy die vyand toegelaat het om van jou te steel weer teruggee. Nie net dit nie, die HERE sal ook jou gawes seën, want jy preek nie meer verdeeldheid en haat nie. Jy is nou ‘n skoon houer; toegewyd aan Hom alleen.

Dit wat die HERE gesê het Hy gaan doen, sal Hy doen. Die HERE sal die wat Hom werklik liefhet, na Sy stem luister Hom gehoorsaam is, nooit alleen laat nie. Die HERE sal jou opbou en voorspoedig laat wees omdat Hy ‘n plan met jou het. Die Engele het opdragte om jou by te staan in die dinge wat die HERE oor jou toelaat om jou aandag te kry. Die Heilige Gees sal jou oortuig of hierdie woorde waar is.

Mag die HERE hierdie boodskap aan harte seën!

(Visited 525 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , .