Profesie teen die herders van Israel

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Een van my lesers het gevra dat ek moet uitbrei oor die woord soos opgeteken in Esegiël 34:1-10.

Dis ‘n boodskap wat uitsluitlik gemik is op die leiers van Israel. Dis ‘n harde boodskap, maar dis een wat gelewer moet word sodat die op wie dit van toepassing is kan regopsit en oplet. Kom ons begin deur eers die verse soos opgeteken in Esegiël 34:1-10 te lees.

[1]  En die woord van die HERE het tot my gekom en gesê: [2]  Mensekind, profeteer teen die herders van Israel; profeteer en sê vir hulle, die herders: So spreek die Here HERE: Wee die herders van Israel wat aan hulleself weiding verskaf! Moet die herders nie die skape laat wei nie? [3]  Julle eet die vet en beklee julle met die wol; julle slag die vettes, maar die skape laat julle nie wei nie; [4]  julle versterk die swakkes nie en maak die siekes nie gesond nie en die wat gewond is, verbind julle nie en wat weggedryf is, bring julle nie terug nie en wat verlore is, soek julle nie; maar met strengheid heers julle oor hulle en met hardheid. [5]  So het hulle dan verstrooid geraak, omdat daar geen herder was nie; en hulle het die voedsel geword vir al die wilde diere van die veld en het verstrooid geraak. [6]  My skape dwaal rond op al die berge en op al die hoë heuwels; ja, oor die hele oppervlakte van die aarde is my skape verstrooi, sonder dat iemand na hulle vra of hulle soek. [7]  Daarom, o herders, hoor die woord van die HERE: [8]  So waar as Ek leef, spreek die Here HERE, gewis, omdat my skape ’n prooi geword het en my skape as voedsel gedien het van al die wilde diere van die veld, omdat daar geen herder was nie, en my herders na my skape nie vra nie; en die herders aan hulleself weiding verskaf, maar my skape nie laat wei nie— [9]  daarom, o herders, hoor die woord van die HERE! [10]  So sê die Here HERE: Kyk, Ek het dit teen die herders! En Ek sal my skape van hulle hand eis en maak dat hulle geen skape meer oppas nie, sodat die herders aan hulleself nie meer weiding sal verskaf nie; en Ek sal my skape uit hulle mond uitruk, sodat dit hulle nie as voedsel sal dien nie.”

Hierdie is baie harde woorde en om so ‘n boodskap te kry beteken dat die wat in beheer is nie die werk doen waarvoor die HERE hom of haar geroep het nie! Die ergste is dat hierdie boodskap ook toegepas kan word op Suid Afrika van vandag! Ek is maar net te bewus hoeveel kerke daar is waar die leraars hulle self verryk uit die kerk uit of die kerk melk vir geld. Om vir die gemeentelede of die kudde te sorg kom nie eers by hulle op nie! Ek weet ook van kerke wat baie lede op hulle boeke het, maar Sondae is die kerk amper leeg! Waar is die verlorenes dan? Hoeveel weier om ooit weer kerk toe te gaan? Waarom word die verlorenes nie gesoek nie?

Het julle al gewonder waarom daar so baie Internet leraars is? Dis mense wat op Internet die Woord van die HERE uitdra met krag en met waarheid sonder skaamte. Mense wat geen teologiese opleiding het nie en ook geen geld ontvang vir die werk wat hulle doen nie. Dis omdat die wat opgelei is om dit te kan doen; die grade, diplomas en sertifikate het, nie die mandaat wat hulle van die HERE af ontvang het nie uitvoer nie. God het gesien dat sy volk en sy skape ten gronde gaan en daarom was dit nodig om die wat nie toegerus was nie te roep tot die bediening van die Woord! Prys die Naam van Jesus!

Dieselfde kan gesê word van die leierskap van Suid Afrika. Diegene wat hulleself eerste verryk en dan toevalling oplet dat daar ‘n kudde is om voor te sorg as hulle afkyk om te kyk wat dit is wat hulle op trap.

Ek wil vandag vir julle wat in posisies van leierskap is sê dat as hierdie wat ek hierbo noem op jou van toepassing is, wee dan, want God is teen jou en die verderf kom op ysterwiele aangery na jou toe!

Liewe leser, as jy in ‘n leiersposisie is ongeag op watter grond en jy voel skuldig, weet dit dat dit die Gees van die HERE is wat met jou praat. Dis nog nie te laat is om reg te maak nie. Ons tyd op hierdie aarde is amper om… As jy dit nie nou regmaak nie, sal die HERE die wat hy vir jou gegee het van jou hand eis. Die HERE sal jou van jou pos onthef en die maak dat jy nooit weer in ‘n leierskap posisie aangestel sal word nie. As jy ore het om te hoor, luister dan!

Hierdie hoef nie waar te word vir jou nie. Jesus staan gereed om jou te vergewe en jou in ere te herstel, maar dan moet jy teruggaan en gaan regmaak wat stukkend is. Moenie meer uitstel nie, want nie een van ons weet hoeveel tyd ons nog oor het nie. Maak nou reg en kry jou lewe in orde, want môre kan dit te laat wees…

Mag die HERE hierdie boodskap seën! Prys Sy Naam!

(Visited 201 times, 1 visits today)
Tagged , , , , .