Waar jou skat is, daar is jou hart

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Daar is seker min twyfel by enige ware kind van die Here dat ons in die laaste dae leef. Kyk maar net  om julle rond hoe wêreld verander het. Voorheen wat daar duidelike riglyne van wat reg en wat verkeerd is, maar nou het alles vervaag tot grys.

Dis met reg dat baie van ons in vrees leef, want hierdie is nie die wêreld wat ons ken nie! Kyk wat sê Jesus vir ons in Lukas 12:32-34 [32]  Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het ‘n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee.  [33]  Verkoop julle besittings en gee aalmoese; maak vir julle beurse wat nie oud word nie, ‘n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief by kom of mot verteer nie.  [34]  Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.”

Is hierdie nie wonderlike woorde van bemoediging nie? Moenie bekommerd wees oor wêreld se dinge nie, want alles wat ons nou so hard aan werk, sal vergaan, maar nie die skat wat jy in die Hemel het nie!

Kom ons kyk wat Jesus vir ons verder sê in Lukas 12:35-40 [35]  Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand.  [36]  En julle moet wees soos mense wat op hulle heer wag wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop.  [37]  Gelukkig is daardie diensknegte vir wie die heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar Ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien.  [38]  En as hy in die tweede of in die derde nagwaak kom, en dit so vind gelukkig is daardie diensknegte.  [39]  Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter uur die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie in sy huis laat inbreek het nie.  [40]  Julle moet dan ook gereed wees, omdat die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie.”

Wees gereed, liewe Kind van die Here sodat u gereed gaan wees om te gaan as die basuin blaas en die Bruidegom kom! Waak en bid sodat u waardig gevind mag word om die dinge wat kom te kan mis! Hiermee bedoel ek dat u lewe ten alle tye in orde moet wees. Vergewe die wat u te na kom. Doen goed aan die wat u vloek. Bid vir vergifnis van u sonde as u sou oortree. Moet nooit uitstel nie! Bewys naasteliefde aan die om u, want dit is wat hulle gaan onthou as jy nie meer hier is nie.

Baie van ons was gereed gewees, want hulle het gedink die Here gaan in die eerste nagwaak kom, maar omdat die Here talm om te kom het hulle verflou in die taak wat hulle opgelê is… Liewe leser, wees gereed, want ons weet nie of die Here in die tweede of selfs die derde nagwaak gaan kom nie! Omdat ons nie weet nie, behoort dit vir ons ‘n aansporing te wees om te sorg dat ons gereed is! Elke dag van elke uur!

Kom ons lees verder wat Jesus vir ons sê in Lukas 12:41-48 [41]  Toe sê Petrus vir Hom: Here, vertel U hierdie gelykenis vir ons of ook vir almal?  [42]  En die Here antwoord: Wie is dan die getroue en verstandige bestuurder wat die heer oor sy diensvolk sal aanstel om hulle rantsoen op tyd te gee?  [43]  Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, as hy kom, só besig sal vind.  [44]  Waarlik, Ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel.  [45]  Maar as daardie dienskneg in sy hart sê: My heer talm om te kom, en hy die diensknegte en diensmaagde begin slaan, en begin eet en drink en dronk word,  [46]  dan sal die heer van daardie dienskneg kom op ‘n dag dat hy dit nie verwag nie, en op ‘n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig en hom ‘n deelgenoot maak van die ontroues.  [47]  En daardie dienskneg wat die wil van sy heer geken het en nie klaargemaak of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word;  [48]  maar hy wat nie geweet het nie en gedoen het wat slae verdien, sal met min slae geslaan word. En elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word; en aan wie hulle veel toevertrou het, van hom sal hulle oorvloediger eis.”

Hierdie gedeelte is direk gemik op ons wat aangestel is om God se volk met die brood van die lewe te bedien. Hoeveel van ons slaan ons mede-diensknegte en diensmaagde uit die Woord uit? Kyk maar hoe baie kerke as ook individue propageer die wêreld se siening in plaas van God se siening oor baie aspekte. Kyk wat gebeur as jy hulle probeer teregwys en julle sal verstaan! God het sommige van ons ryklik geseën, maar Hy gaan ook ryklik terugvorder van die wat so geseën was! As die HERE u geroep het om die Woord te bedien en u doen dit nie of u doen dit nie soos dit moet nie; maak dan reg en doen dit nou! Ons tyd is min, maar dis nog nie verby nie.

Kom ons kyk verder wat Jesus vir ons sê in Lukas 12:54-56 [54]  En Hy het ook aan die skare gesê: Wanneer julle ‘n wolk in die weste sien opkom, sê julle dadelik: Daar kom reën! en dit gebeur ook.  [55]  En wanneer julle die suidewind sien waai, sê julle: Dit sal gloeiend warm wees! en dit gebeur.  [56]  Geveinsdes, die voorkoms van die aarde en die lug weet julle te beoordeel, maar hoe is dit dat julle hierdie tyd nie kan beoordeel nie?“

Liewe lesers; besef julle hoe ryp die wêreld vir die Antichris is? Kom ek vat net Suid Afrika as ‘n voorbeeld. As daar nou iemand sal opstaan en sê hulle sal Suid Afrika weer maak soos dit was; ‘n land waar die SAL weer die winsgewende organisasie was wat dit voorheen was, ‘n land waar ESKOM aan al ons krag behoeftes kan voorsien soos voorheen met genoeg om te kan uitvoer na die buurlande; ‘n land waar die ekonomie so sterk is soos in die dae toe die Suid Afrikaanse Rand 75 sent was teenoor die Amerikaanse Dollar! Wat dink julle sal gebeur? Die HELE Suid Afrika sal so ‘n man aanbid en agter hom aanhardloop! En hierdie is nie net waar vir Suid Afrika nie, maar vir die HELE wêreld!

Verstaan julle nou hoe naby ons is aan die wegraping? Verstaan julle nou wat die HERE bedoel het toe Hy gesê het dat ons weet hoe om die weer kan bepaal volgens wat ons in die lug sien, maar dat ons blind is vir die geestelike? Baie geredde kinders van die Here leef daarom VOLUIT in die wêreld! SKRIK WAKKER! Die einde is op ons! Tyd vir speletjies speel is verby!

Mag die Here hierdie boodskap seën!

(Visited 457 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , .