Wat sê die Bybel oor hoe ek my kinders behoort te dissiplineer?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Gesels met enige ouer persoon en jy sal by uitstek hoor hoe hulle pak gekry het by hulle ouers as hulle iets verkeerd gedoen het. Self het ek verskeie kere met “Swart Piet” kennis gemaak!

So ‘n ruk gelede het ek met ‘n vriend van my gesels oor al die goed wat ons op skool aangevang het en hoe die onderwysers jou sommer uitgepluk het en net daar voor almal drie van die bestes gegee het! Sy seun het behoorlik aan ons lippe gehang oor alles wat ons gesê het! Dit was ‘n ander tyd daardie gewees; ‘n tyd wat ouers geweet het hoe om ouers te wees en kinders hoe om kinders te wees…

Sielkundiges is van mening dat lyfstraf barbaars is en is hulle tot in hulle siele geskok as ouers dit toepas. Daar is ook wette wat ouers verhoed om lyfstraf toe te pas. Kinders word aangeraai om kriminele sake van Kindermishandeling teen hulle ouers te maak as laasgenoemde lyfstraf sou toepas. Die wêreld is dus in twee geskeur oor wat die beste optrede is. Moet ons doen wat ons ouers gedoen het en fisiese dissipline toepas of moet ons die sielkundige pad loop? Wat is die regte pad?

Die Bybel gee in die Spreuke van Salomo vir ons verskeie gedeeltes waar fisiese dissipline aanbeveel word. Spreuke 13:24 “Wie sy roede terughou, haat sy seun; maar hy wat hom liefhet, besoek hom met tugtiging.” en Spreuke 22:15 “As die sotheid vassit in die hart van die seun, die tugroede sal dit daaruit verwyder.” Die Bybel maan ons as te ware oor die belangrikheid van dissipline. Dit is iets wat ons almal (oud en jonk) nodig het om sodoende produktief te kan wees. Dis net makliker om hierdie lesse as kind te leer as volwassene in ‘n tronk.

Kinders wat sonder dissipline groot word rebelleer partykeer en het ook nie respek vir gesag nie; daarom sal hulle dit ook moeilik vind om gehoorsaam aan God te wees. God pas ook dissipline met ons toe wanneer Hy ons teregwys sodat ons die regte pad kan loop; ‘n pad in Sy wil. Hier deur word ons tot berou gelei vir ons sondes. (Spreuke 1:7 “Die vrees van die HERE is die beginsel van die kennis; sotte verag wysheid en tug.”; Spreuke 6:23 “Want die gebod is ’n lamp en die onderwysing ’n lig en die teregwysinge van die tug ’n weg tot die lewe…”; Spreuke 12:1 “EEN wat die tug liefhet, het kennis lief; maar wie die teregwysing haat, is dom.”;  Hebreërs 12:9 “Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontsag gehad; moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie?”).

Om dissipline korrek aan te wend volgens die Bybel moet ouers vertroud wees met skriftuurlike advies in die Bybel. Spreuke het hope vol wysheid wanneer dit kom by kinders se opvoeding, soos ons in Spreuke 29: 15 lees, “Die roede en die bestraffing gee wysheid; maar ’n seun wat aan homself oorgelaat word, steek sy moeder in die skande.” Hierdie vers dui aan wat sal gebeur indien dissipline nie toegepas word nie – skande vir die ouers.

Dit is egter belangrik dat dissipline altyd die doel is waarna gestreef moet word en nooit om mishandeling te regverdig nie. Fisiese dissipline moet nooit toegepas word terwyl die ouer kwaad is nie. Selfbeheersing en liefdevolle benadering is ten alle tye noodsaaklik.

As ek as jong seun aangejaag het, het my pa vir my gesê dat ek in my kamer moet gaan wag vir hom. Hy het nooit enige een van ons gestraf as hy kwaad was nie. Hy het eers vir hom ‘n kopie koffie gaan maak en dan het hy rustig in die sitkamer gaan sit en eers sy koerant gaan lees. Intussen het ek in die kamer op kole geloop, want jy het geweet wat kom; net nie wanneer nie! Eers as hy kalm was het hy die plak gevat en gedoen wat gedoen moes word.

God se dissipline teenoor ons as Christene is daarom ook liefdevol, en so moet dit ook met ouers teenoor hulle kinders wees. Fisiese dissipline mag nooit lang blywende pyn of emosie veroorsaak nie. Fisiese tugtiging moet altyd opgevolg word met vertroosting en versekering dat die ouer steeds lief is vir die kind. Hierdie is ook die beste tyd om die kind te vertel van God se dissipline (omdat Hy vir ons lief is) en dat die ouer se dissipline net so toegepas word.

Kan ander vorms van dissipline, soos byvoorbeeld “in-hok” toegepas word inplaas van fisiese dissipline? Sommige ouers vind dat hul kinders nie goed teenoor fisiese dissipline reageer nie. Hulle vind dat om ‘n kind in te hok of om iets van die kind weg te neem (tydelike ontneming) meer effektief is om sodoende gedrag verandering te weeg te bring. Indien dit wel so is, dan is daar niks met hierdie tipe van dissipline toepas fout nie. Dit gaan tog immers oor die beste metode om gedrag verandering te bring. Terwyl die Bybel sonder enige twyfel fisiese dissipline voorstaan, moet ons weet dat die hoof doel is om ‘n goddelike karakter daar te stel en nie slegs ‘n spesifieke dissipline metode aan te wys nie.

Wat moet ek doen as my kind my van Kindermishandeling wil aankla? Ons het reeds voorheen behandel dat Christene ten alle tye die landswette en regering gehoorsaam moet wees. (Sien die gedeelte oor Moet Christene die Landswette en die Regering gehoorsaam wees?) (Sien ook Romeine 13:1-7) Leiers word deur God aangestel en hulle is nie veronderstel om teen die wil van God te gaan nie, maar ongelukkig leef ons in ‘n wêreld waar die wel gebeur. Fisiese dissipline is Bybels en die beste vir die kind. As ouers gaan ons moet besluit of ons ons kinders binne ‘n familieband gaan grootmaak en of ons dit in die hande van die staat gaan oorlaat om dit deur tronkstraf te verseker.

Ek gaan afsluit met ‘n vers uit Efesiërs 6:4 (1983 Vertaling) “En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil.” Die groot maak van ‘n kind sluit in beheerste, korrektiewe en liefdevolle dissipline. As u dit sodanig toepas sal u nooit u kind mishandel nie.

(Visited 4 504 times, 1 visits today)
Tagged , , .