Is dit genoeg om net gered te wees?

Is dit genoeg om net gered te wees?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media

Ontelbaar baie Geredde Kinders van die HERE glo dat jy net gered hoef te wees om die wegraping mee te kan maak… As jy so dink, liewe leser, dan gaan jy baie verkeerd wees!

Ek weet daar is van julle wat van my gaan verskil, want julle leraars het vir julle geleer dat as jy gered is, jy altyd gered is soos wat dit in Efesiërs 1:13 opgeteken staan. Jou leraar is reg as hy of sy so sê, maar ons praat hier van die redding van jou siel, nie van die wegraping nie. Jy is gered en jy sal nooit ooit Hel toe kan gaan nie, maar dit beteken nie dat jy die wegraping sal meemaak nie!

Julle moet verstaan dat daar terme en voorwaardes verbonde is om die wegraping mee te kan maak. Jesus sê nie verniet in Lukas 21:36 “Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.” Let op na die woord WAARDIG! Jesus sê ook nie verniet in Mattheus 7:21 “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.” Hier is jou eerste voorwaarde klaar!

“Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!” (Mattheus 7:22-23)

Daar word spesifiek verwys na Geredde Kinders van die HERE in hierdie gedeelte, want Jesus sê dat hulle allerhande kragtige dade gedoen het! Iemand wat nie gered is nie, kan nie kragtige dade doen nie… Dis waarom ek vra; IS JY SEKER JY IS GEREED?

Kom ons begin nou by die begin.

Paulus skryf in Efesiërs 1:14 “wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid.” Let daarop dat hierdie vers direk volg op die vers wat so graag gebruik word dat as jy eenmaal gered; jy altyd gered is. Paulus sê in hierdie vers dat die redding van jou siel die onderpand van jou erfdeel in die Koningryk van die Hemele is. As die redding van jou siel dan die onderpand is, waar is die oor pand dan? Dit sê vir ons dat die redding van jou siel net stap een is en dat daar nog nodig is om verder te kan gaan.

In Jesaja 61:10 lees ons van die twee kleding stukke wat nodig is om die ewigheid te kan betree: “Ek is baie bly in die HERE, my siel juig in my God; want Hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel—soos ‘n bruidegom wat priesterlik die hoof versiersel ombind, en soos ‘n bruid wat haar versier met haar juwele.” Die onderpand waarna in Efesiërs 1:14 na verwys word, is hierdie Klere van Heil waarna Jesaja verwys. Die Mantel van Geregtigheid kort dus en dit is die oor pand. Jesus verwys na hierdie Mantel van Geregtigheid as jou Bruilofskleed.

In Mattheus 22:1-14 vertel Jesus die gelykenis van die Koning wat ‘n Bruilofsfees vir Sy Seun voorberei het. Terwyl die Koning oor die gaste gekyk het, het hy iemand opgemerk wat nie ‘n Bruilofskleed aangehad het nie. Die Koning het aan die man gevra hoe hy ingekom het sonder ‘n Bruilofskleed aan en hy kon nie antwoord nie. Hy is daarna gebind en uitgegooi in die buitenste duisternis! Hierdie gelykenis sê vir ons baie duidelik dat as jy nie gered is en jou Bruilofskleed aan het nie, dan sal jy die wegraping nie meemaak nie! Wees dus gewaarsku, liewe leser!

Hoe kry ek dan my Bruilofskleed nadat ek gered is? Kom ek wys vir julle! Daar is vyf vereistes om gereed te kan wees om die wegraping te kan mee maak en ek gaan hulle hier order vir julle lys.

  1. Waak en Bid“Pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie.” (Markus 13:33)

Jy moet waak en op let sodat jy nie onverhoeds uitgevang word en die wegraping kom op ‘n tyd wat jy dit nie verwag het nie.

  1. Bid om waardig gevind te mag word“Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.” (Lukas 21:36)

Gebed is die sleutel tot van die grootste oorwinnings in Jesus Naam! Bid, bid en bid! Ek kan dit nie genoeg sê nie! As jy genoeg bid, dan sal jy in Jesus wees en Hy in jou! Prys Sy Wonderlike Naam!

  1. Verwag die koms van die Seun“so sal Christus ook, nadat Hy een maal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat Hom verwag tot saligheid.” (Hebreërs 9:28)

Verwag die koms van die Seun sodat dit nie skielik op jou afkom soos ‘n groot skrik nie. Deur die koms van die Seun te verwag gaan jy sorg dat jy aanhou bid en jy gaan sorg dat die hele tyd waak!

  1. Reinig jouself en volg ‘n Heilige leefwyse“Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring.” (2Korintiers 7:1)

Ek kan nie genoeg hieroor praat nie! Daar is sondes wat net die HERE ons kan vergewe, maar dan is daar ook dinge wat ons kan doen om te verhoed dat ons onsself besoedel. Vermy enige vorm van besoedeling wat daartoe sal lei dat jou bruilofskleed besoedel word. Hierdeur gaan jy aan die HERE bewys dat jy Hom lief het en gehoorsaam is net aan Hom. Die HERE sê in Sy Woord: leef Heilig want EK is Heilig! (Levitikus 20:26) So moet jy dan ook doen!

  1. Wees ‘n oorwinnaar in Jesus“Hy wat oorwin, sal alles beërwe; en Ek sal vir hom ‘n God wees, en hy sal vir My ‘n seun wees.” (Openbaring 21:7)

Om ‘n oorwinnaar te wees moet jy oorwinning hê oor die begeerlikhede van die wêreld, die vlees en satan. Onder geen omstandighede moet ons dink of selfs gelykvormig word aan hierdie wêreld nie. (Romeine 12:2) Die wêreld sê dat jy nie hoef te trou nie, maar slegs saam hoef te bly. Die wêreld sê ook dat jy ‘n ongebore baba kan aborteer as jy dit nie meer wil hê nie. As Christene mag ons nie so dink nie, maar moet ons dink soos God wil hê ons moet dink.

Hierdie vereistes sal sorg dat u gereed is om die wegraping mee te kan maak.

As sodanig optree, sal jy waardig gevind word om geneem te word in die wegraping en sal jy Jesus se woorde hoor “Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou heer.” (Mattheus 25:23)

Die HERE gaan Sy Bruid kom haal en dit gaan binnekort gebeur! As jy nie gereed is nie, sal jy agterbly! Ek wil nie hê enige een van julle wat hierdie lees moet agterbly nie, want dit sal beteken dat ek my werk vir die HERE nie behoorlik gedoen het nie en dit mag nooit gebeur nie!

In Openbaring 16:15 lees ons: “Kyk, Ek kom soos ‘n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie.” Ek bid dus dat almal wat hierdie lees gehoor sal gee en sal oplet!

Pasop vir ongeloof… Moenie ‘n ongelowige gelowige wees wat jou mede diensknegte slaan en saam met die dronkaards eet en drink nie, want dan sal agterbly en aan satan oorgegee word om met baie slae geslaan te word. Satan gaan hom toespits om soveel as moontlik ongehoorsame Christene op te spoor om van hulle ‘n bespotting te maak in die verdrukking. As jy nie gehoor gaan gee nie, sal jy onder hulle getel word. Gee dus gehoor aan die boodskap van die HERE!

Mag die HERE hierdie boodskap seën.