Die oordeel kom!

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

God die Vader is baie kwaad vir hierdie wêreld, maar soos altyd sê Hy vir Sy kinders wat Hy gaan doen voor Hy dit doen.

In Sefanja 3 sê die HERE HERE: [1]  Wee die opstandige en die besoedelde, die verdrukkende stad. [2]  Dit luister na geen stem nie, dit neem geen tugtiging aan nie; op die HERE vertrou dit nie, tot sy God kom dit nie nader nie. [3]  Sy vorste binne-in hom is brullende leeus; sy regters is aandwolwe wat niks vir die môre oorlaat nie. [4]  Sy profete is ligsinnig, trouelose manne, sy priesters verontreinig wat heilig is, hulle verkrag die wet.”

Is dit nie wat ons nou sien gebeur nie? Mense is opstandig, luister na niemand nie en neem geen tugtiging aan nie. Behalwe vir ons klein groepie wat God nog in krag en waarheid aanbid, is daar geen vertroue in die HERE meer nie. Nie eers is baie van ons kerke meer nie! Ons kerke het witgepleisterde grafte geword; plekke van vermaak waar ligsinnigheid en ontrouheid beoefen word en waar dit wat heilig is verontreinig word… Vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie…

[5]  Die HERE is regverdig binne-in hom, Hy doen geen onreg nie; elke môre laat Hy sy reg aan die lig kom, dit ontbreek nooit nie; maar die kwaaddoener ken geen skaamte nie. [6]  Ek het nasies uitgeroei, hulle hoekvestings is vernietig; hulle strate het Ek verwoes, sodat niemand meer verbygaan nie; hulle stede is verniel, sodat daar geen mens, geen inwoner in is nie. [7]  Ek het gesê: Mag jy My maar vrees, tugtiging aanneem! Dan sou sy woonplek nie uitgeroei word nie, nie plaasvind alles wat Ek teen hom bestel het nie. Nogtans het hulle met ywer al hulle handelinge bederwe.”

God die Vader is nog steeds regverdig en Hy doen geen onreg aan nie. Elke dag laat Hy die son opkom oor almal; die regverdiges sowel as die onregverdiges, maar dis die kwaaddoener wat geen skaamte ken nie. God die Vader het nasies uitgeroei omdat hulle nie wou ag slaan op hulle verkeerde dade nie. Daarom smeek God die Vader by die mens om tugtiging aan te neem en tog te luister, want dan sal die oordeel nie kom en alles wat vooraf geskryf is, nie waar word nie. Ten spyte van al die waarskuwings is die mens ywerig om die verkeerde te bly doen…

[8]  Daarom, verwag My, spreek die HERE, op die dag wat Ek My gereed maak vir die buit; want dit is my strafoordeel om nasies te versamel, koninkryke te vergader om my grimmigheid oor hulle uit te stort, al die gloed van my toorn. Want die ganse aarde sal deur die vuur van my ywer verteer word! [9]  Want dan sal Ek aan die volke rein lippe toebring, sodat hulle almal die Naam van die HERE sal aanroep en Hom met ‘n eenparige skouer sal dien.”

Vir die wat die onreg lief het, maak daarom gereed om geoordeel te word op die dag wat daarvoor bestem is! God die Vader gaan nasies versamel en koningryk vergader om die gloed van Sy toorn oor hulle uit te stort. Die ganse aarde gaan deur hierdie oordeel geraak word en daar gaan geen plek wees om daarvoor weg te kruip nie; nie eers onder die aarde nie! Na hierdie oordeel sal God die Vader die mens met rein lippe toerus sodat almal die naam van die HERE sal aanroep en Hom eenparig dien!

Die kern van my gedeelte is om gereed te maak, want die tyd is amper om! Vir ons wat die geregtigheid lief het, is daar geen vrees nie, want vir ons sal die son van geregtigheid uiteindelik opkom! Die vrees kom ons nie toe nie, want God die Vader se oordeel kom ons nie toe nie. Prys die Naam van Jesus!

Ons wat ons klere gewas het in die Bloed van die Lam sal God die Vader se oordeel nie hoef te vrees nie, want ons is rein en geregverdig deur die Een wat vir ons sonde gesterf het. Is Jesus nie wonderlik nie! Is Hy nie waardig om geprys te word nie! Hy wat alles gegee het en so min van ons terug verlang! Prys Hom, Prys Hom, Prys Hom!

Mag Jesus hierdie boodskap seën asook almal wat dit lees!

(Visited 37 times, 1 visits today)
Tagged , , , , .