Wat is Sonde?

path-to-eternity1Hierdie is ‘n vraag wat gereeld gevra word: nie net deur nie-gelowiges nie, maar ook deur gelowiges. Sonde is niks anders as om teen die wil van God op te tree nie. Sonde het in die Tuin van Eden begin nadat Adam en Eva ongehoorsaam was en teen die wil van God opgetree het.

Sonde skei ons van God, want dit verhinder die verhouding wat God met ons probeer opbou. Dis nie moontlik om God se teenwoordigheid te geniet as ons nie daagliks berou oor ons sonde het nie. In Romeine 3:10-12 word dit duidelik gestel: [10] soos geskrywe is: Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. [11] Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. [12] Hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie.” Almal is dus skuldig aan sonde.

In 1 Johannes 1:8-9 lees ons: [8] As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. [9] As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.” Niemand kan sê dat hy sonder sonde is nie! Die goeie nuus is dat Jesus deur sy kruis dood sonde oorwin het en vir ons ‘n uitweg voorsien het.

In die ou testament het God ‘n stelsel van boetedoening ingestel waardeur sonde bedek word deur die bloed van diere wat geoffer is. Die dier se bloed het gevloei in die plek van die sondaar se bloed oor sondeskuld. In Hebreërs 9:22 lees ons: “En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie.” In die Nuwe Testament word sonde nie meer bedek deur die bloed van diere nie. Deur Jesus se kruisdood is ons deur sy bloed gered van die gevolg van sonde wat die ewige dood in die hel is.

Jesus het dus die probleem van sonde geheel en al oorwin en opgelos aan die kruis. Totdat Jesus kom om ons te haal, gaan ons nog steeds met sonde worstel. Om ‘n Christen te wees beteken nie dat ons sonder sonde is nie! As ons egter die vole wapenrusting van God aantrek (Efesiërs 6:13-17) en ons aan God onderwerp, dan sal ons in staat wees om die Duiwel te weerstaan. In Jakobus 4:7 staan: “Onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel teë en hy sal van julle af wegvlug.” Ons moet ons egter elke dag ons sonde voor God bely en vergifnis vra. Moet nooit God se vergifnis as vanself sprekend aanvaar nie.

Alle sondes kan vergewe word, maar daar is egter een sonde wat nooit vergewe word nie en dit is sonde teen die Heilige Gees. In Mattheus 12:31 lees ons: “Daarom sê Ek vir julle: Elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal die mense nie vergewe word nie.” Die sonde teen die Heilige Gees is egter niks anders as ‘n hardnekkige verwerping van die Woord van God nie. Dit is die weiering om die Gees van God sy bevrydende werk in jou lewe te laat verrig; die weiering om jou deur Hom by die Here Jesus Christus te laat inlyf, die weiering om jou deur Hom so te laat regeer dat jou lewe aan die lewe van Christus gelykgemaak word.

Mag die Here hierdie boodskap seën.

(Visited 231 times, 1 visits today)